Bu örnek DoctrineCacheBundle paketi üzerine kuruludur. Öncelikle php.ini ve OS içinde memcached'in aktif hale getirilmesi gereklidir. Örneğimiz memcached'i kullanıp nasıl performansı arttıracağımızı gösterecek. Daha fazla bilgi için doctrine caching chapter, memcached kopya kağıdı ve phpMemcachedAdmin sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.


Kurulum


Composer.json içine "doctrine/doctrine-cache-bundle" : "1.2.2" eklentisini ekleyip kurulum yapın. Kurulumdan sonra new Doctrine\Bundle\DoctrineCacheBundle\DoctrineCacheBundle(), eklentisini AppKernel.php içine ekleyin.


Konfigürasyon


# app/config/config.yml
doctrine_cache:
providers:
inanzzz_memcached_cache:
namespace: INANZZZ
memcached:
servers:
memcached01:
host: 127.0.0.1
port: 11211

controllers.yml


services:
application_backend.controller.football:
class: Application\BackendBundle\Controller\FootballController
arguments:
- @templating
- @application_backend.repository.league
- @doctrine.orm.entity_manager
- @doctrine_cache.providers.inanzzz_memcached_cache

repositories.yml


services:
application_backend.repository.league:
class: Application\BackendBundle\Repository\LeagueRepository
factory: [@doctrine.orm.entity_manager, getRepository]
arguments: [Application\BackendBundle\Entity\League]

Controller


namespace Application\BackendBundle\Controller;

use Application\BackendBundle\Repository\LeagueRepository;
use Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Templating\EngineInterface;

/**
* @Route("football", service="application_backend.controller.football")
*/
class FootballController extends Controller
{
private $templating;
private $leagueRepository;
private $entityManager;
private $memcached;

public function __construct(
EngineInterface $templating,
LeagueRepository $leagueRepository,
EntityManagerInterface $entityManager,
MemcachedCache $memcached
) {
$this->templating = $templating;
$this->leagueRepository = $leagueRepository;
$this->entityManager = $entityManager;
$this->memcached = $memcached;
}

/**
* @Method({"GET"})
* @Route("")
*/
public function indexAction()
{
$cacheId = 'find_all';
if ($this->memcached->contains($cacheId)) {
$result = $this->memcached->fetch($cacheId);
} else {
$result = $this->leagueRepository->findAll();
$this->memcached->save($cacheId, $result, 60);
}

return $this->getTemplate(['result' => $result]);
}

/**
* @param array $parameters
*
* @return Response
*/
private function getTemplate(array $parameters = [])
{
return $this->templating->renderResponse(
'ApplicationBackendBundle:Football:index.html.twig',
$parameters
);
}
}

Repository


namespace Application\BackendBundle\Repository;

use Doctrine\ORM\EntityRepository;

class LeagueRepository extends EntityRepository
{
public function findAll()
{
$qb = $this->createQueryBuilder('l')
->select('l, t, p')
->innerJoin('l.team', 't')
->innerJoin('t.player', 'p')
->orderBy('l.name', 'ASC')
->addOrderBy('t.name', 'ASC')
->addOrderBy('p.name', 'ASC')
->getQuery();

$qb = $qb->getResult();

return $qb;
}
}

Twig


{% extends '::base.html.twig' %}

{% block body %}
{% spaceless %}
{{ dump(result) }}
{% endspaceless %}
{% endblock %}

Test


Mevcut memcached bilgisi


Mac:football inanzzz$ telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

# As you can see below, no cache item exists yet
stats items
END

Aşağıda gördüğümüz gibi, memory %MEM henüz kullanılmamış durumda.Cache kullanma


Adres olarak http://football.local/app_dev.php/backend/football kullanıyoruz. Memcached aktivitilerini gözlemlemek isterseniz, tarayıcı üzerinden phpMemcachedAdmin kullanabilirsiniz.


Benchmark


  Millisecond MB
1913 31.5 (*) query run
418 24.2
415 24.2
402 24.2
660 28.8 (*) query run
410 24.2
423 24.2
412 24.2

Yeni memcached bilgisi


Mac:football inanzzz$ telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

# As you can see below, new item 28 has been created
stats items
STAT items:28:number 1
STAT items:28:age 83
STAT items:28:evicted 0
STAT items:28:evicted_nonzero 0
STAT items:28:evicted_time 0
STAT items:28:outofmemory 0
STAT items:28:tailrepairs 0
STAT items:28:reclaimed 0
STAT items:28:expired_unfetched 0
STAT items:28:evicted_unfetched 0
STAT items:28:crawler_reclaimed 0
STAT items:28:crawler_items_checked 0
STAT items:28:lrutail_reflocked 0
END

# As you see below, "INANZZZ" is namespace and "find_all" is the cache key.
stats cachedump 28 100
ITEM INANZZZ[find_all][1] [38125 b; 1450458735 s]
END

Aşağıda gördüğümüz gibi, memory %MEM kullanılmış durumda.