Bu örneğimizde araba satın almak için bir istek oluşturacağız, mevcut olanı değiştireceğiz ve her iki işlemin kaydını alacağız. Örnek 2 Producer & 2 Exchange & 2 Queue & N Worker & 2 Consumer bileşenlerinden oluşuyor. Eğer sadece bir tane ortak exchange kullanmış olsaydınız, order "create" ve "update" mesajları her iki sırayada giderlerdi ki bu da sistemi bozardı. Örneğimiz RabbitMqBundle paketi kullanıyor.How it works


  1. Request - Kullanıcı satın alma veya yenileme isteği gönderiyor.

  2. Controller - İstek onaylandıktan sonra Service'e gönderilir.

  3. Service - İstek veritabanına işlenir veya yenileme işlemi yapılır, satın alma veya yenileme uyarısı oluşturulur ve onay kullanıcıya geri gönderilir. İşte tam bu anda uygulamamız üzerine düşeni yapmış olur ve kullanıcıyı daha fazla bekletmez.

  4. Event Dispatcher - Uyarıyı alır ve sevk işlemini yapar.

  5. Event Listener - Sevk'i alır ve Producer'e iletir.

  6. Producer - Mesaj oluşturulur ve sıraya koyulur.

  7. Consumer - Eğer terminalde aktif olarak çalışan bir "worker" var ise, mesajı sıradan alıp yapması gerekenı yapar. Eğer yok ise, aktif hale geldiğinde gerekeni yapar.


Konfigürasyon


Bundle yükleme


Composer ile "oldsound/rabbitmq-bundle":"1.8.0"'i yükleyin ve AppKernel içine new OldSound\RabbitMqBundle\OldSoundRabbitMqBundle() satırını ekleyin.


Parameters.yml


parameters:
rabbit_mq_host: 127.0.0.1
rabbit_mq_port: 5672
rabbit_mq_user: guest
rabbit_mq_pswd: guest

Config.yml


old_sound_rabbit_mq:
connections:
default:
host: %rabbit_mq_host%
port: %rabbit_mq_port%
user: %rabbit_mq_user%
password: %rabbit_mq_pswd%
vhost: /
lazy: true
producers:
order_create:
connection: default
exchange_options: { name: 'order_create_ex', type: fanout }
order_update:
connection: default
exchange_options: { name: 'order_update_ex', type: fanout }
consumers:
order_create:
connection: default
exchange_options: { name: 'order_create_ex', type: fanout }
queue_options: { name: 'order_create_qu' }
callback: application_frontend.consumer.order_create
order_update:
connection: default
exchange_options: { name: 'order_update_ex', type: fanout }
queue_options: { name: 'order_update_qu' }
callback: application_frontend.consumer.order_update

OrderController


Aslında isteği doğrulama ve bir modele bağlama işlemini yapmanız lazım, ama ben bu seferlik yapmayacağım. Bu konuyla ilgili yazılarımı bulabilirsiniz.


namespace Application\FrontendBundle\Controller;

use Application\FrontendBundle\Service\OrderService;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

/**
* @Route("order", service="application_frontend.controller.order")
*/
class OrderController
{
private $orderService;

public function __construct(OrderService $orderService)
{
$this->orderService = $orderService;
}

/**
* @param Request $request
*
* @Method({"POST"})
* @Route("/create")
*
* @return Response
*/
public function createAction(Request $request)
{
$result = $this->orderService->create(json_decode($request->getContent(), true));

return new Response($result);
}

/**
* @param Request $request
*
* @Method({"PATCH"})
* @Route("/update")
*
* @return Response
*/
public function updateAction(Request $request)
{
$result = $this->orderService->update(json_decode($request->getContent(), true));

return new Response($result);
}
}

Controllers.yml


services:
application_frontend.controller.order:
class: Application\FrontendBundle\Controller\OrderController
arguments:
- @application_frontend.service.order

OrderService


namespace Application\FrontendBundle\Service;

use Application\FrontendBundle\Entity\Order;
use Application\FrontendBundle\Event\OrderEvent;
use Doctrine\Common\Persistence\ObjectRepository;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcherInterface;

class OrderService
{
private $entityManager;
private $eventDispatcher;

public function __construct(
EntityManagerInterface $entityManager,
EventDispatcherInterface $eventDispatcher
) {
$this->entityManager = $entityManager;
$this->eventDispatcher = $eventDispatcher;
}

/**
* @param array $newOrder
*
* @return Order
*/
public function create(array $newOrder)
{
$order = new Order();
$order->setCustomerName($newOrder['customer_name']);
$order->setCarMake($newOrder['car_make']);
$order->setCarModel($newOrder['car_model']);

$this->entityManager->persist($order);
$this->entityManager->flush();

$this->eventDispatcher->dispatch(OrderEvent::CREATE, new OrderEvent($order));

return $order->getId();
}

/**
* @param array $newOrder
*
* @return Order
*/
public function update(array $newOrder)
{
/** @var Order $order */
$order = $this->getOrderRepository()->findOneBy(['id' => $newOrder['order_id']]);

$order->setCustomerName($newOrder['customer_name']);
$order->setCarMake($newOrder['car_make']);
$order->setCarModel($newOrder['car_model']);

$this->entityManager->flush();

$this->eventDispatcher->dispatch(OrderEvent::UPDATE, new OrderEvent($order));

return $order->getId();
}

/**
* @return ObjectRepository
*/
private function getOrderRepository()
{
return $this->entityManager->getRepository('Application\FrontendBundle\Entity\Order');
}
}

Services.yml


services:
application_frontend.service.order:
class: Application\FrontendBundle\Service\OrderService
arguments:
- @doctrine.orm.entity_manager
- @event_dispatcher

OrderEvent


namespace Application\FrontendBundle\Event;

use Application\FrontendBundle\Entity\Order;
use Symfony\Component\EventDispatcher\Event;

class OrderEvent extends Event
{
const CREATE = 'application_frontend.event.order_create';
const UPDATE = 'application_frontend.event.order_update';

private $order;

public function __construct(Order $order)
{
$this->order = $order;
}

public function getOrder()
{
return $this->order;
}
}

OrderListener


namespace Application\FrontendBundle\EventListener;

use Application\FrontendBundle\Event\OrderEvent;
use Application\FrontendBundle\Producer\OrderCreateProducer;
use Application\FrontendBundle\Producer\OrderUpdateProducer;
use Symfony\Component\HttpKernel\Log\LoggerInterface;

class OrderListener
{
private $orderCreateProducer;
private $orderUpdateProducer;

public function __construct(
OrderCreateProducer $orderCreateProducer,
OrderUpdateProducer $orderUpdateProducer
) {
$this->orderCreateProducer = $orderCreateProducer;
$this->orderUpdateProducer = $orderUpdateProducer;
}

public function onOrderCreate(OrderEvent $orderEvent)
{
$this->orderCreateProducer->add($orderEvent->getOrder());

$orderEvent->stopPropagation();
}

public function onOrderUpdate(OrderEvent $orderEvent)
{
$this->orderUpdateProducer->add($orderEvent->getOrder());

$orderEvent->stopPropagation();
}
}

Listeners.yml


services:
application_frontend.event_listener.order:
class: Application\FrontendBundle\EventListener\OrderListener
tags:
- { name: kernel.event_listener, event: application_frontend.event.order_create, method: onOrderCreate }
- { name: kernel.event_listener, event: application_frontend.event.order_update, method: onOrderUpdate }
arguments:
- @application_frontend.producer.order_create
- @application_frontend.producer.order_update

OrderCreateProducer


namespace Application\FrontendBundle\Producer;

use Application\FrontendBundle\Entity\Order;
use OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\ProducerInterface;

class OrderCreateProducer
{
private $producer;

public function __construct(ProducerInterface $producer)
{
$this->producer = $producer;
}

public function add(Order $order)
{
$message = [
'order_id' => $order->getId(),
'customer_name' => $order->getCustomerName(),
'car_make' => $order->getCarMake(),
'car_model' => $order->getCarModel(),
'timestamp' => date('Y-m-d H:i:s')
];

$this->producer->publish(json_encode($message));
}
}

OrderUpdateProducer


namespace Application\FrontendBundle\Producer;

use Application\FrontendBundle\Entity\Order;
use OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\ProducerInterface;

class OrderUpdateProducer
{
private $producer;

public function __construct(ProducerInterface $producer)
{
$this->producer = $producer;
}

public function add(Order $order)
{
$message = [
'order_id' => $order->getId(),
'customer_name' => $order->getCustomerName(),
'car_make' => $order->getCarMake(),
'car_model' => $order->getCarModel(),
'timestamp' => date('Y-m-d H:i:s')
];

$this->producer->publish(json_encode($message));
}
}

Producers.yml


services:
application_frontend.producer.order_create:
class: Application\FrontendBundle\Producer\OrderCreateProducer
arguments:
- @old_sound_rabbit_mq.order_create_producer

application_frontend.producer.order_update:
class: Application\FrontendBundle\Producer\OrderUpdateProducer
arguments:
- @old_sound_rabbit_mq.order_update_producer

OrderCreateConsumer


İşlenemeyen mesajların kaydını almaktan başka bir şey yapmamamızın bir nedeni var. Buna cevap veren yazımı bulabilirsiniz.


namespace Application\FrontendBundle\Consumer;

use Application\FrontendBundle\Entity\OrderLog;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Exception;
use OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\ConsumerInterface;
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
use Symfony\Component\HttpKernel\Log\LoggerInterface;

class OrderCreateConsumer implements ConsumerInterface
{
private $entityManager;
private $logger;

public function __construct(
EntityManagerInterface $entityManager,
LoggerInterface $logger
) {
$this->entityManager = $entityManager;
$this->logger = $logger;
}

public function execute(AMQPMessage $message)
{
$body = json_decode($message->body, true);

try {
$this->log($body);

echo sprintf('Order create - ID:%s @ %s ...', $body['order_id'], date('Y-m-d H:i:s')).PHP_EOL;
} catch (Exception $e) {
$this->logError($message, $e->getMessage());
}
}

private function log($message)
{
$log = new OrderLog();
$log->setAction(OrderLog::CREATE);
$log->setMessage($message);

$this->entityManager->persist($log);
$this->entityManager->flush();
}

private function logError($message, $error)
{
$data = [
'error' => $error,
'class' => __CLASS__,
'message' => $message
];

$this->logger->error(json_encode($data));
}
}

OrderUpdateConsumer


İşlenemeyen mesajların kaydını almaktan başka bir şey yapmamamızın bir nedeni var. Buna cevap veren yazımı bulabilirsiniz.


namespace Application\FrontendBundle\Consumer;

use Application\FrontendBundle\Entity\OrderLog;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Exception;
use OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\ConsumerInterface;
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
use Symfony\Component\HttpKernel\Log\LoggerInterface;

class OrderUpdateConsumer implements ConsumerInterface
{
private $entityManager;
private $logger;

public function __construct(
EntityManagerInterface $entityManager,
LoggerInterface $logger
) {
$this->entityManager = $entityManager;
$this->logger = $logger;
}

public function execute(AMQPMessage $message)
{
$body = json_decode($message->body, true);

try {
$this->log($body);

echo sprintf('Order update - ID:%s @ %s ...', $body['order_id'], date('Y-m-d H:i:s')).PHP_EOL;
} catch (Exception $e) {
$this->logError($message, $e->getMessage());
}
}

private function log($message)
{
$log = new OrderLog();
$log->setAction(OrderLog::UPDATE);
$log->setMessage($message);

$this->entityManager->persist($log);
$this->entityManager->flush();
}

private function logError($message, $error)
{
$data = [
'error' => $error,
'class' => __CLASS__,
'message' => $message
];

$this->logger->error(json_encode($data));
}
}

Eğer bir mesajın işlenmesi sırasında herhangi bir hata oluşur ise, aşağıdaki gibi bir kayıt oluşturulur.


# app/log/dev.log
[2016-01-31 22:32:10] app.ERROR: {"error":"Catchable Fatal Error: Object of class PhpAmqpLib\\Message\\AMQPMessage could not be converted to string","class":"Application\\FrontendBundle\\Consumer\\OrderCreateConsumer","message":{"body":"{\"order_id\":39,\"customer_name\":\"inanzzz\",\"car_make\":\"bmw\",\"car_model\":\"318\",\"timestamp\":\"2016-02-02 22:32:09\"}","body_size":"110","is_truncated":false,"content_encoding":null,"delivery_info":{"channel":{"callbacks":{"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134":[{},"processMessage"]}},"consumer_tag":"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134","delivery_tag":"1","redelivered":false,"exchange":"order_create_ex","routing_key":""}}} [] []

# Terminal
[2016-01-31 22:32:10] app.ERROR: {"error":"Catchable Fatal Error: Object of class PhpAmqpLib\\Message\\AMQPMessage could not be converted to string","class":"Application\\FrontendBundle\\Consumer\\OrderCreateConsumer","message":{"body":"{\"order_id\":39,\"customer_name\":\"inanzzz\",\"car_make\":\"bmw\",\"car_model\":\"318\",\"timestamp\":\"2016-02-02 22:32:09\"}","body_size":"110","is_truncated":false,"content_encoding":null,"delivery_info":{"channel":{"callbacks":{"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134":[{},"processMessage"]}},"consumer_tag":"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134","delivery_tag":"1","redelivered":false,"exchange":"order_create_ex","routing_key":""}}}

Consumers.yml


services:
application_frontend.consumer.order_create:
class: Application\FrontendBundle\Consumer\OrderCreateConsumer
arguments:
- @doctrine.orm.entity_manager
- @logger

application_frontend.consumer.order_update:
class: Application\FrontendBundle\Consumer\OrderUpdateConsumer
arguments:
- @doctrine.orm.entity_manager
- @logger

Order entity


namespace Application\FrontendBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="orders")
*/
class Order
{
/**
* @ORM\Id
* @ORM\Column(type="smallint")
* @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(name="customer_name", type="string", length=50)
*/
private $customerName;

/**
* @ORM\Column(name="car_make", type="string", length=50)
*/
private $carMake;

/**
* @ORM\Column(name="car_model", type="string", length=50)
*/
private $carModel;
}

OrderLog entity


namespace Application\FrontendBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="order_log")
*/
class OrderLog
{
const CREATE = 'Create';
const UPDATE = 'Update';

/**
* @ORM\Id
* @ORM\Column(type="smallint")
* @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(name="action", type="string", length=10)
*/
private $action;

/**
* @ORM\Column(name="message", type="json_array")
*/
private $message;
}

Testler


Yeni araba siparişi verirken veya mevcut olanını yenilemek için, aşağıdakine benzer istekler göndeririz.


# POST http://rabbitmq.dev/app_dev.php/order/create

{
"customer_name": "inanzzz",
"car_make": "bmw",
"car_model": "318"
}

# PATCH http://rabbitmq.dev/app_dev.php/order/update

{
"order_id": "1",
"customer_name": "inanzzz",
"car_make": "mercedes",
"car_model": "500sel"
}

Terminalde bir tane consumer çalıştırıp durdurarak, RabbitMQ için gerekli olan tüm bileşenler (exchange, queue vs.) yaratılıp, birbirlerine bağlanmış olurlar. Sonuç olarak aşağıdaki diyagrama sahip olursunuz.
Test 1: Consumer çalışmıyor


Sadece 2 tane yeni sipariş ve 1 tane de yenileme isteği gönderdim.


mysql> SELECT * FROM orders;
+----+---------------+----------+-----------+
| id | customer_name | car_make | car_model |
+----+---------------+----------+-----------+
| 1 | inanzzz | mercedes | 500sel |
| 2 | inanzzz | bmw | 318 |
+----+---------------+----------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM order_log;
Empty set (0.00 sec)Yukarıda da gördüğümüz gibi, sırada 2 tane yeni sirariş, 1 tane de yenileme mesajı bekliyor. Bir tane consumer çalıştırılması durumunda ne olacağını göreceğiz. RabbitMQ içindeki kırık olan bağlantıları silmezseniz, mesajlar işlenmeyebilirler.


$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create
Order create - ID:1 @ 2016-02-07 15:32:13 ...
Order create - ID:2 @ 2016-02-07 15:32:33 ...

$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_update
Order update - ID:1 @ 2016-02-07 15:33:18 ...

mysql> SELECT * FROM order_log;
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id | action | message |
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Create | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-07 15:32:13"} |
| 2 | Create | {"order_id":2,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-07 15:32:33"} |
| 3 | Update | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"mercedes","car_model":"500sel","timestamp":"2016-02-07 15:33:18"} |
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)


Yukarıda da gördüğümüz gibi, tüm mesajlar işlendi.


Test 2: Her iki create ve update consumer için ikişer consumer çalışıyor


Sadece 5 tane yeni sipariş, 2 tane de yenileme isteği gönderdim.


mysql> SELECT * FROM orders;
+----+---------------+----------+-----------+
| id | customer_name | car_make | car_model |
+----+---------------+----------+-----------+
| 1 | inanzzz | mercedes | 500sel |
| 2 | inanzzz | bmw | 318 |
| 3 | inanzzz | mercedes | 500sel |
| 4 | inanzzz | bmw | 318 |
| 5 | inanzzz | bmw | 318 |
+----+---------------+----------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM order_log;
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id | action | message |
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Create | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-07 16:11:47"} |
| 2 | Create | {"order_id":2,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-07 16:11:48"} |
| 3 | Create | {"order_id":3,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-07 16:11:49"} |
| 4 | Create | {"order_id":4,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-07 16:11:50"} |
| 5 | Create | {"order_id":5,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-07 16:11:51"} |
| 6 | Update | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"mercedes","car_model":"500sel","timestamp":"2016-02-07 16:11:57"} |
| 7 | Update | {"order_id":3,"customer_name":"inanzzz","car_make":"mercedes","car_model":"500sel","timestamp":"2016-02-07 16:12:02"} |
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7 rows in set (0.00 sec)


# Create Consumer 1
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create
Order create - ID:1 @ 2016-02-07 16:11:47 ...
Order create - ID:3 @ 2016-02-07 16:11:49 ...
Order create - ID:5 @ 2016-02-07 16:11:51 ...

# Create Consumer 2
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create
Order create - ID:2 @ 2016-02-07 16:11:48 ...
Order create - ID:4 @ 2016-02-07 16:11:50 ...

# Update Consumer 1
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_update
Order update - ID:1 @ 2016-02-07 16:11:57 ...

# Update Consumer 2
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_update
Order update - ID:3 @ 2016-02-07 16:12:02 ...

Yukarıda da gördüğümüz gibi, mesajların hepsi hiç bekletilmeden dört consumer tarafından round-robin dispatching yöntemi ile işlendiler.


RabbitMQ Management


Exchange

Queue

İlişkiler