Bu örnek doctrine/cache paketi üzerine kuruludur. Öncelikle php.ini ve OS içinde memcached'in aktif hale getirilmesi gereklidir. Örneğimiz APC'yi kullanıp nasıl performansı arttıracağımızı gösterecek. Daha fazla bilgi için doctrine caching chapter, memcached kopya kağıdı ve phpMemcachedAdmin sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.


Konfigürasyon


# app/config/services.yml
services:
memcached:
class: Memcached
calls:
- [ addServer, ['localhost', 11211] ]

football.doctrine.cache.memcached:
class: Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache
calls:
- [ setMemcached, [@memcached] ]

controllers.yml


services:
application_backend.controller.football:
class: Application\BackendBundle\Controller\FootballController
arguments:
- @templating
- @application_backend.repository.league
- @doctrine.orm.entity_manager
- @football.doctrine.cache.memcached

repositories.yml


services:
application_backend.repository.league:
class: Application\BackendBundle\Repository\LeagueRepository
factory: [@doctrine.orm.entity_manager, getRepository]
arguments: [Application\BackendBundle\Entity\League]

Controller


namespace Application\BackendBundle\Controller;

use Application\BackendBundle\Repository\LeagueRepository;
use Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Templating\EngineInterface;

/**
* @Route("football", service="application_backend.controller.football")
*/
class FootballController extends Controller
{
private $templating;
private $leagueRepository;
private $entityManager;
private $memcached;

public function __construct(
EngineInterface $templating,
LeagueRepository $leagueRepository,
EntityManagerInterface $entityManager,
MemcachedCache $memcached
) {
$this->templating = $templating;
$this->leagueRepository = $leagueRepository;
$this->entityManager = $entityManager;
$this->memcached = $memcached;
}

/**
* @Method({"GET"})
* @Route("")
*/
public function indexAction()
{
$cacheId = 'find_all';
if ($this->memcached->contains($cacheId)) {
$result = $this->memcached->fetch($cacheId);
} else {
$result = $this->leagueRepository->findAll();
$this->memcached->save($cacheId, $result, 60);
}

return $this->getTemplate(['result' => $result]);
}

/**
* @param array $parameters
*
* @return Response
*/
private function getTemplate(array $parameters = [])
{
return $this->templating->renderResponse(
'ApplicationBackendBundle:Football:index.html.twig',
$parameters
);
}
}

Repository


namespace Application\BackendBundle\Repository;

use Doctrine\ORM\EntityRepository;

class LeagueRepository extends EntityRepository
{
public function findAll()
{
$qb = $this->createQueryBuilder('l')
->select('l, t, p')
->innerJoin('l.team', 't')
->innerJoin('t.player', 'p')
->orderBy('l.name', 'ASC')
->addOrderBy('t.name', 'ASC')
->addOrderBy('p.name', 'ASC')
->getQuery();

$qb = $qb->getResult();

return $qb;
}
}

Twig


{% extends '::base.html.twig' %}

{% block body %}
{% spaceless %}
{{ dump(result) }}
{% endspaceless %}
{% endblock %}

Test


Mevcut memcached bilgisi


Mac:football inanzzz$ telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

# As you can see below, no cache item exists yet
stats items
END

Aşağıda gördüğümüz gibi, memory %MEM henüz kullanılmamış durumda.Cache kullanma


Adres olarak http://football.local/app_dev.php/backend/football kullanıyoruz. Memcached aktivitilerini gözlemlemek isterseniz, tarayıcı üzerinden phpMemcachedAdmin kullanabilirsiniz.


Benchmark


  Millisecond MB
757 31.8 (*) query run
418 24.2
430 24.2
406 24.2
1580 29.8 (*) query run
408 24.2
416 24.2
424 24.2

Yeni memcached bilgisi


Mac:football inanzzz$ telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

# As you can see below, new item 28 has been created
stats items
STAT items:28:number 1
STAT items:28:age 83
STAT items:28:evicted 0
STAT items:28:evicted_nonzero 0
STAT items:28:evicted_time 0
STAT items:28:outofmemory 0
STAT items:28:tailrepairs 0
STAT items:28:reclaimed 0
STAT items:28:expired_unfetched 0
STAT items:28:evicted_unfetched 0
STAT items:28:crawler_reclaimed 0
STAT items:28:crawler_items_checked 0
STAT items:28:lrutail_reflocked 0
END

# As you see below, "find_all" is the cache key.
stats cachedump 28 100
ITEM [find_all][1] [38125 b; 1450478001 s]
END

Aşağıda gördüğümüz gibi, memory %MEM kullanılmış durumda.