Bu örnekte, istemci isteklerini yönetmek için Golang API'sine yönelik bir hız sınırlayıcı özelliği uygulayacağız. Hız sınırlamasının ne olduğunu zaten bildiğinizi varsayıyorum, bu nedenle bunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak bilmiyorsanız, bu yazının anlamlı olması için önce konuyu okumanızı öneririm.


Yaklaşım


Bireysel istemcilerimiz var ve hepsinin API'miz için farklı kotaları olabilir. Bazılarının sınırsız erişimi var, bazılarının hiç erişimi yok, bazılarının ise belirli bir süre içinde kullanılacak farklı miktarda tokenleri var. Birçoğu varsayılan olarak dakikayı kullansa da, bir süre, saniye, dakika veya saat olabilir. Bu örnekte dakikayı kullanacağım. Tahmin edebileceğiniz gibi, bir dizi belirteç içeren "pencere" tabanlı bir algoritma kullanacağız. Yaklaşımın tamamı, Redis'in here hız sınırlamasını tanımlama şekline benzer. Lütfen okuyun çok faydalı bir yazı.Dikkat edilmesi gereken altı önemli şey
İyileştirmeler


Her kod iyileştirmeye açıktır ve blog yazılarında her zaman üretim sınıfı örneğini bulamazsınız. Okunabilirlik açısından bu yazıyı olabildiğince kısa ve basit tuttum ama siz dilediğiniz gibi geliştirmelisiniz. Örneğin, sahip olduğum Redis depolama paketi, kolayca yeniden düzenlenebilecek bir miktar kod fazlalığı içeriyor. Aynı şey gerçek paket için de geçerli, biraz düzenlenebilir.


Yapı


├── Makefile
├── api
│   ├── comment.go
│   └── home.go
├── errorx
│   └── error.go
├── main.go
├── middleware
│   └── ratelimit.go
├── migration
│   └── clients.sql
├── postgres
│   ├── client.go
│   └── storage.go
├── ratelimit
│   └── ratelimit.go
└── redis
├── args.go
├── lua.go
├── ratelimit.go
└── storage.go

Dosyalar


Makefile


run:
go run -race main.go

cache:
docker run \
--rm \
--publish 6379:6379 \
--name rate-limiter-redis \
redis:7.2-alpine3.19 \
--loglevel notice

database:
docker run \
--rm \
--env POSTGRES_DB=postgres \
--env POSTGRES_USER=postgres \
--env POSTGRES_PASSWORD=postgres \
--volume ${PWD}/migration:/docker-entrypoint-initdb.d:ro \
--publish 5432:5432 \
--name rate-limiter-postgres \
postgres:15.0-alpine \
postgres -c log_statement=all -c log_destination=stderr

comment.go


package api

import "net/http"

// GET /api/v1/comments
func GetComment(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte(`Good job!`))
}

home.go


package api

import "net/http"

// GET /
func GetHome(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte(`Welcome home!`))
}

clients.sql


CREATE TABLE IF NOT EXISTS clients
(
id text NOT NULL,
rate_limit_quota integer NOT NULL,
CONSTRAINT clients_prk_id PRIMARY KEY (id)
);

INSERT INTO clients
(id, rate_limit_quota)
VALUES
('client-0', 0), -- Prohibited Access
('client-1', -1), -- Unlimited Access
('client-2', 3)
;

error.go


package errorx

import (
"errors"
)

var (
ErrInternal = errors.New("internal")
ErrResourceNotFound = errors.New("resource not found")
)

middleware/ratelimit.go


package middleware

import (
"context"
"log"
"net/http"
"time"
)

type rateLimiter interface {
Limit(ctx context.Context, now time.Time, clientID string) (map[string]string, bool, error)
}

type RateLimit struct {
RateLimit rateLimiter
}

func (r RateLimit) Handle(next http.Handler) http.Handler {
return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, rr *http.Request) {
headers, ok, err := r.RateLimit.Limit(rr.Context(), time.Now().UTC(), rr.Header.Get("X-Client-Id"))
if err != nil {
log.Println(err)

w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)

return
}

for k, v := range headers {
w.Header().Set(k, v)
}

if !ok {
w.WriteHeader(http.StatusTooManyRequests)

return
}

next.ServeHTTP(w, rr)
})
}

postgres/storage.go


package postgres

import "github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"

type Storage struct {
Postgres *pgxpool.Pool
}

postgres/client.go


package postgres

import (
"context"
"ratelimit/errorx"

"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/pkg/errors"
)

// ClientQuota returns clients rate limiting quota.
func (s Storage) ClientQuota(ctx context.Context, id string) (int, error) {
qry := `SELECT rate_limit_quota FROM clients WHERE id = $1 LIMIT 1`

var quota int

err := s.Postgres.QueryRow(ctx, qry, id).Scan("a)
switch {
case err == nil:
return quota, nil
case errors.Is(err, pgx.ErrNoRows):
return 0, errorx.ErrResourceNotFound
}

return 0, errors.Wrap(errorx.ErrInternal, err.Error())
}

ratelimit/ratelimit.go


package ratelimit

import (
"context"
"errors"
"fmt"
"strconv"
"time"

"ratelimit/errorx"
"ratelimit/redis"
)

type clientStorer interface {
ClientQuota(ctx context.Context, id string) (int, error)
}

type cacheStorer interface {
UseRateLimitQuota(ctx context.Context, req redis.UseRateLimitRequest) (redis.RateLimitResponse, error)
SetRateLimitQuota(ctx context.Context, req redis.SetRateLimitRequest) (redis.RateLimitResponse, error)
}

type RateLimit struct {
// ClientStorage is used to store client and its rate limiting quota data.
ClientStorage clientStorer

// CacheStorage is used to store rate limiting info in a cache driver.
CacheStorage cacheStorer

// QuoteExpiryPeriod dictates how long the quote information should be kept
// in the cache. It directly affects how often database will be hit to get
// the quote. e.g. If it is set to 10 minutes, once evey 10 minutes database
// will be hit.
QuoteExpiryPeriod time.Duration

// WindowExpiryPeriod distaces how it it takes for a client to use allowed
// quota. If the rate limiting is per minute based, this value should
// be a minute. e.g. If client is allowed to use 60 rate limiting quota per
// minute, pass `time.Minute`.
WindowExpiryPeriod time.Duration
}

func (r RateLimit) Limit(ctx context.Context, now time.Time, clientID string) (map[string]string, bool, error) {
var (
quotaKey = r.key(clientID, "quota")
windowKey = r.key(clientID, now.Format("04"))
quotaExpiry = r.expiry(now, r.QuoteExpiryPeriod)
windowExpiry = r.expiry(now, r.WindowExpiryPeriod)
)

// STAGE: Use quota --------------------------------------------------------

useReq := redis.UseRateLimitRequest{
QuotaKey: quotaKey,
WindowKey: windowKey,
WindowExpiry: windowExpiry,
}

res, err := r.CacheStorage.UseRateLimitQuota(ctx, useReq)
switch {
case err == nil:
return r.headers(res, now), res.Allow, nil
case !errors.Is(err, errorx.ErrResourceNotFound):
return nil, false, fmt.Errorf("unable to use rate limit, terminating: %w", err)
}

// STAGE: Find quota -------------------------------------------------------

quota, err := r.ClientStorage.ClientQuota(ctx, clientID)
if err != nil {
return nil, false, fmt.Errorf("unable to find client quota, terminating: %w", err)
}

// STAGE: Set and use quota ------------------------------------------------

setReq := redis.SetRateLimitRequest{
QuotaAllowed: quota,
QuotaKey: quotaKey,
WindowKey: windowKey,
QuotaExpiry: quotaExpiry,
WindowExpiry: windowExpiry,
}

res, err = r.CacheStorage.SetRateLimitQuota(ctx, setReq)
if err != nil {
return nil, false, fmt.Errorf("unable to set rate limit quota, terminating: %w", err)
}

return r.headers(res, now), res.Allow, nil
}

func (r RateLimit) key(clientID, suffix string) string {
return "rate-limit:{" + clientID + "}:" + suffix
}

func (r RateLimit) expiry(now time.Time, period time.Duration) int64 {
return now.Truncate(time.Minute).Add(period).Unix()
}

func (r RateLimit) headers(res redis.RateLimitResponse, now time.Time) map[string]string {
headers := map[string]string{
"X-Rate-Limit-Policy": "Window",
"X-Rate-Limit-Quota": strconv.Itoa(res.Quota),
}

if res.Quota < 1 {
return headers
}

headers["X-Rate-Limit-Reset"] = strconv.FormatInt(res.Reset, 10)
headers["X-Rate-Limit-Used"] = strconv.Itoa(res.Used)

return headers
}

redis/storage.go


package redis

import "github.com/redis/go-redis/v9"

type Storage struct {
Redis *redis.Client

// Environment is used to construct cache prefix for all items.
Environment string

// Application is used to construct cache prefix for all items.
Application string

// UnlimitedAccess helps decide if a client has unlimited access to API. If
// so, no rate limiting will apply to it and all requests will be allowed.
// Clients allowed quota value must match this value.
UnlimitedAccess int

// ProhibitedAccess helps decide if a client is forbidden from accessing the
// API. If so, no rate limiting will apply to it and all requests will be
// disallowed. Clients allowed quota value must match this value.
ProhibitedAccess int
}

// key constructs custom cache key by prefixing it with common values.
func (s Storage) key(key string) string {
return s.Environment + ":" + s.Application + ":" + key
}

redis/args.go


package redis

type SetRateLimitRequest struct {
QuotaAllowed int
QuotaKey string
WindowKey string

// QuotaExpiry specifies Unix time at which the key will expire in seconds.
// This directly links to how often database would be hit to retrieve the
// allowed quota as it is the source of truth. e.g. `600` equals to 10
// minutes which means database is hit once every 10 minutes.
QuotaExpiry int64

// WindowExpiry specifies Unix time at which the key will expire in seconds.
// Almost always it tends to be 1 minute window. e.g. If the current time is
// `19:21`, this would be `38` which translates to `19:59`.
WindowExpiry int64
}

type UseRateLimitRequest struct {
QuotaKey string
WindowKey string

// WindowExpiry specifies Unix time at which the key will expire in seconds.
// Almost always it tends to be 1 minute window. e.g. If the current time is
// `19:21`, this would be `38` which translates to `19:59`.
WindowExpiry int64
}

type RateLimitResponse struct {
// Qouta contains allowed quota for the client. Always set unless function
// returns an error.
Quota int

// Used contains the value which client has used out of their allowed quota
// for the current window. Always set unless client has either unlimited
// access or forbidden from accessing the API.
Used int

// Reset contains value in seconds for client to wait before sending any
// more requests. Same as `Used`.
Reset int64

// Allow reports is the request is allowed to proceed or not. Always set.
Allow bool
}

redis/lua.go


package redis

import "github.com/redis/go-redis/v9"

// useRateLimitQuota is meant to be used for incrementing a counter by a
// positive number (`inc`) up to a upper limit (`max`). If the counter value is
// not less than the upper limit, no action is taken and the overflowing number
// is returned. A counter always has an absolute expiry time in future as a unit
// timestamp.
//
// Example:
//
// Allow incrementing a counter by 1 up to 5.
// num, err := useRateLimitQuota.Run(ctx, s.Redis, []string{"key"}, 1, 5, expiry.Unix()).Int()
var useRateLimitQuota = redis.NewScript(`
local key = KEYS[1]
local inc = ARGV[1]
local max = tonumber(ARGV[2])
local exp = ARGV[3]

local val = redis.call("GET", key) or 0

val = val + inc
if (val > max) then
return val
end

redis.call("SET", key, val, "EXAT", exp)

return redis.call("GET", key)
`)

redis/ratelimit.go


package redis

import (
"context"
"fmt"
"time"

"ratelimit/errorx"

"github.com/redis/go-redis/v9"
)

func (s Storage) UseRateLimitQuota(ctx context.Context, req UseRateLimitRequest) (RateLimitResponse, error) {
response := RateLimitResponse{}

// STAGE: Get quota --------------------------------------------------------

quota, err := s.Redis.Get(ctx, s.key(req.QuotaKey)).Int()
switch {
case err == redis.Nil:
return RateLimitResponse{}, errorx.ErrResourceNotFound
case err != nil:
return RateLimitResponse{}, err
}

response.Quota = quota

switch response.Quota {
case s.UnlimitedAccess:
response.Allow = true

return response, nil
case s.ProhibitedAccess:
return response, nil
}

// STAGE: Use quota --------------------------------------------------------

windowKey := s.key(req.WindowKey)
windowExp := req.WindowExpiry
response.Reset = req.WindowExpiry - time.Now().UTC().Unix()

used, err := useRateLimitQuota.Run(ctx, s.Redis, []string{windowKey}, 1, quota, windowExp).Int()
switch {
case err == redis.Nil:
response.Used = quota

return response, nil
case err != nil:
return RateLimitResponse{}, err
}

if used > quota {
response.Used = quota

return response, nil
}

response.Used = used
response.Allow = true

fmt.Println("USE: allow", used)

return response, nil
}

func (s Storage) SetRateLimitQuota(ctx context.Context, req SetRateLimitRequest) (RateLimitResponse, error) {
response := RateLimitResponse{
Reset: req.WindowExpiry - time.Now().UTC().Unix(),
Quota: req.QuotaAllowed,
}

// STAGE: Set quota --------------------------------------------------------

err := s.Redis.Do(ctx, "SET", s.key(req.QuotaKey), req.QuotaAllowed, "EXAT", req.QuotaExpiry).Err()
switch {
case err == redis.Nil:
response.Used = req.QuotaAllowed

return response, nil
case err != nil:
return RateLimitResponse{}, err
}

switch response.Quota {
case s.UnlimitedAccess:
response.Allow = true

return response, nil
case s.ProhibitedAccess:
return response, nil
}

// STAGE: Use quota --------------------------------------------------------

used, err := useRateLimitQuota.Run(ctx, s.Redis, []string{s.key(req.WindowKey)}, 1, req.QuotaAllowed, req.WindowExpiry).Int()
switch {
case err == redis.Nil:
response.Used = req.QuotaAllowed

return response, nil
case err != nil:
return RateLimitResponse{}, err
}

if used > req.QuotaAllowed {
response.Used = req.QuotaAllowed

return response, nil
}

response.Used = used
response.Allow = true

fmt.Println("SET: allow", used)

return response, nil
}

main.go


package main

import (
"context"
"log"
"net/http"
"time"

"ratelimit/api"
"ratelimit/middleware"
"ratelimit/postgres"
"ratelimit/ratelimit"
"ratelimit/redis"

"github.com/go-chi/chi/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"

redisx "github.com/redis/go-redis/v9"
)

func main() {
// POSTGRES CLIENT ---------------------------------------------------------
postgresClient, err := pgxpool.New(context.Background(), "postgres://postgres:postgres@0.0.0.0:5432/postgres?sslmode=disable")
if err != nil {
panic(err)
}
defer postgresClient.Close()

// POSTGRES STORAGE --------------------------------------------------------

postgresStorage := postgres.Storage{
Postgres: postgresClient,
}

// REDIS CLIENT ------------------------------------------------------------

redisClient := redisx.NewClient(&redisx.Options{
Addr: "0.0.0.0:6379",
DB: 0,
})
defer redisClient.Close()

// REDIS STORAGE -----------------------------------------------------------

redisStorage := redis.Storage{
Redis: redisClient,
Environment: "local",
Application: "blog",
UnlimitedAccess: -1,
ProhibitedAccess: 0,
}

// RATE LIMITER ------------------------------------------------------------

rateLimit := ratelimit.RateLimit{
ClientStorage: postgresStorage,
CacheStorage: redisStorage,
QuoteExpiryPeriod: time.Minute * 30,
WindowExpiryPeriod: time.Minute,
}

// MIDDLEWARE ---------------------------------------------------------------

rateLimitMiddleware := middleware.RateLimit{
RateLimit: rateLimit,
}

// ROUTING -----------------------------------------------------------------

router := chi.NewMux()
router.Route("/", func(rtr chi.Router) {
rtr.Get("/", api.GetHome)

rtr.Route("/api", func(rtr chi.Router) {
rtr.Use(rateLimitMiddleware.Handle)

rtr.Route("/v1", func(rtr chi.Router) {
rtr.Get("/comments", api.GetComment)
})
})
})

// SERVER ------------------------------------------------------------------

log.Fatalln(http.ListenAndServe("0.0.0.0:1234", router))
}

Testler


Erişimi yasak olan istemci


$ curl -kv GET 'http://0.0.0.0:1234/api/v1/comments' --header 'X-Client-Id: client-0'

X-Client-Id: client-0

HTTP/1.1 429 Too Many Requests
X-Rate-Limit-Policy: Window
X-Rate-Limit-Quota: 0
Content-Length: 0

Sınırsız erişime sahip istemci


$ curl -kv GET 'http://0.0.0.0:1234/api/v1/comments' --header 'X-Client-Id: client-1'

X-Client-Id: client-1

HTTP/1.1 200 OK
X-Rate-Limit-Policy: Window
X-Rate-Limit-Quota: -1
Content-Length: 9

Hız sınırlı istemci


$ curl -kv GET 'http://0.0.0.0:1234/api/v1/comments' --header 'X-Client-Id: client-2'

X-Client-Id: client-2

HTTP/1.1 200 OK
X-Rate-Limit-Quota: 3
X-Rate-Limit-Reset: 36
X-Rate-Limit-Used: 1
Content-Length: 9

$ curl -kv GET 'http://0.0.0.0:1234/api/v1/comments' --header 'X-Client-Id: client-2'

X-Client-Id: client-2

HTTP/1.1 200 OK
X-Rate-Limit-Quota: 3
X-Rate-Limit-Reset: 33
X-Rate-Limit-Used: 2
Content-Length: 9

$ curl -kv GET 'http://0.0.0.0:1234/api/v1/comments' --header 'X-Client-Id: client-2'

X-Client-Id: client-2

HTTP/1.1 200 OK
X-Rate-Limit-Quota: 3
X-Rate-Limit-Reset: 31
X-Rate-Limit-Used: 3
Content-Length: 9

$ curl -kv GET 'http://0.0.0.0:1234/api/v1/comments' --header 'X-Client-Id: client-2'

X-Client-Id: client-2

HTTP/1.1 429 Too Many Requests
X-Rate-Limit-Quota: 3
X-Rate-Limit-Reset: 25
X-Rate-Limit-Used: 3
Content-Length: 0