Bu örneğimizde araba satın almak için bir istek oluşturup, ayrıca isteği kayıt altına iki kere alacağız. Örnek 1 Producer & 1 Exchange & 2 Queue & N Worker & 2 Consumer bileşenlerinden oluşuyor. Eğer bir mesajın iki ayrı şekilde işlenmesi söz konusu ise, bu ideal bir senaryodur. Senaryonun uygulama haline nasıl dönüştürüleceğini görmek için, her ne kadar saçma da olsa, bir mesajı iki kere aynı şekilde işleyeceğiz. Örneğimiz RabbitMqBundle paketi kullanıyor.Çalışma mantığı


  1. Request - Kullanıcı satın alma isteği gönderiyor.

  2. Controller - İstek onaylandıktan sonra Service'e gönderilir.

  3. Service - İstek veritabanına işlenir, satın alma uyarısı oluşturulur ve onay kullanıcıya geri gönderilir. İşte tam bu anda uygulamamız üzerine düşeni yapmış olur ve kullanıcıyı daha fazla bekletmez.

  4. Event Dispatcher - Uyarıyı alır ve sevk işlemini yapar.

  5. Event Listener - Sevk'i alır ve Producer'e iletir.

  6. Producer - Mesaj oluşturulur ve sıraya koyulur.

  7. Consumer - Eğer terminalde aktif olarak çalışan bir "worker" var ise, mesajı sıradan alıp yapması gerekenı yapar. Eğer yok ise, aktif hale geldiğinde gerekeni yapar.


Konfigürasyon


Bundle yükleme


Composer ile "oldsound/rabbitmq-bundle":"1.8.0"'i yükleyin ve AppKernel içine new OldSound\RabbitMqBundle\OldSoundRabbitMqBundle() satırını ekleyin.


Parameters.yml


parameters:
rabbit_mq_host: 127.0.0.1
rabbit_mq_port: 5672
rabbit_mq_user: guest
rabbit_mq_pswd: guest

Config.yml


old_sound_rabbit_mq:
connections:
default:
host: %rabbit_mq_host%
port: %rabbit_mq_port%
user: %rabbit_mq_user%
password: %rabbit_mq_pswd%
vhost: /
lazy: true
producers:
order_create:
connection: default
exchange_options: { name: 'order_create_ex', type: fanout }
consumers:
order_create_1:
connection: default
exchange_options: { name: 'order_create_ex', type: fanout }
queue_options: { name: 'order_create_1_qu' }
callback: application_frontend.consumer.order_create_1
order_create_2:
connection: default
exchange_options: { name: 'order_create_ex', type: fanout }
queue_options: { name: 'order_create_2_qu' }
callback: application_frontend.consumer.order_create_2

OrderController


Aslında isteği doğrulama ve bir modele bağlama işlemini yapmanız lazım, ama ben bu seferlik yapmayacağım. Bu konuyla ilgili yazılarımı bulabilirsiniz.


namespace Application\FrontendBundle\Controller;

use Application\FrontendBundle\Service\OrderService;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

/**
* @Route("order", service="application_frontend.controller.order")
*/
class OrderController
{
private $orderService;

public function __construct(OrderService $orderService)
{
$this->orderService = $orderService;
}

/**
* @param Request $request
*
* @Method({"POST"})
* @Route("/create")
*
* @return Response
*/
public function createAction(Request $request)
{
$result = $this->orderService->create(json_decode($request->getContent(), true));

return new Response($result);
}
}

Controllers.yml


services:
application_frontend.controller.order:
class: Application\FrontendBundle\Controller\OrderController
arguments:
- @application_frontend.service.order

OrderService


namespace Application\FrontendBundle\Service;

use Application\FrontendBundle\Entity\Order;
use Application\FrontendBundle\Event\OrderEvent;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcherInterface;

class OrderService
{
private $entityManager;
private $eventDispatcher;

public function __construct(
EntityManagerInterface $entityManager,
EventDispatcherInterface $eventDispatcher
) {
$this->entityManager = $entityManager;
$this->eventDispatcher = $eventDispatcher;
}

/**
* @param array $newOrder
*
* @return Order
*/
public function create(array $newOrder)
{
$order = new Order();
$order->setCustomerName($newOrder['customer_name']);
$order->setCarMake($newOrder['car_make']);
$order->setCarModel($newOrder['car_model']);

$this->entityManager->persist($order);
$this->entityManager->flush();

$this->eventDispatcher->dispatch(OrderEvent::CREATE, new OrderEvent($order));

return $order->getId();
}
}

Services.yml


services:
application_frontend.service.order:
class: Application\FrontendBundle\Service\OrderService
arguments:
- @doctrine.orm.entity_manager
- @event_dispatcher

OrderEvent


namespace Application\FrontendBundle\Event;

use Application\FrontendBundle\Entity\Order;
use Symfony\Component\EventDispatcher\Event;

class OrderEvent extends Event
{
const CREATE = 'application_frontend.event.order_create';

private $order;

public function __construct(Order $order)
{
$this->order = $order;
}

public function getOrder()
{
return $this->order;
}
}

OrderListener


namespace Application\FrontendBundle\EventListener;

use Application\FrontendBundle\Event\OrderEvent;
use Application\FrontendBundle\Producer\OrderCreateProducer;
use Symfony\Component\HttpKernel\Log\LoggerInterface;

class OrderListener
{
private $orderCreateProducer;

public function __construct(OrderCreateProducer $orderCreateProducer)
{
$this->orderCreateProducer = $orderCreateProducer;
}

public function onOrderCreate(OrderEvent $orderEvent)
{
$this->orderCreateProducer->add($orderEvent->getOrder());

$orderEvent->stopPropagation();
}
}

Listeners.yml


services:
application_frontend.event_listener.order:
class: Application\FrontendBundle\EventListener\OrderListener
tags:
- { name: kernel.event_listener, event: application_frontend.event.order_create, method: onOrderCreate }
arguments:
- @application_frontend.producer.order_create

OrderCreateProducer


namespace Application\FrontendBundle\Producer;

use Application\FrontendBundle\Entity\Order;
use OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\ProducerInterface;

class OrderCreateProducer
{
private $producer;

public function __construct(ProducerInterface $producer)
{
$this->producer = $producer;
}

public function add(Order $order)
{
$message = [
'order_id' => $order->getId(),
'customer_name' => $order->getCustomerName(),
'car_make' => $order->getCarMake(),
'car_model' => $order->getCarModel(),
'timestamp' => date('Y-m-d H:i:s')
];

$this->producer->publish(json_encode($message));
}
}

Producers.yml


services:
application_frontend.producer.order_create:
class: Application\FrontendBundle\Producer\OrderCreateProducer
arguments:
- @old_sound_rabbit_mq.order_create_producer

OrderCreate1Consumer


İşlenemeyen mesajların kaydını almaktan başka bir şey yapmamamızın bir nedeni var. Buna cevap veren yazımı bulabilirsiniz.


namespace Application\FrontendBundle\Consumer;

use Application\FrontendBundle\Entity\OrderLog;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Exception;
use OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\ConsumerInterface;
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
use Symfony\Component\HttpKernel\Log\LoggerInterface;

class OrderCreate1Consumer implements ConsumerInterface
{
private $entityManager;
private $logger;

public function __construct(
EntityManagerInterface $entityManager,
LoggerInterface $logger
) {
$this->entityManager = $entityManager;
$this->logger = $logger;
}

public function execute(AMQPMessage $message)
{
$body = json_decode($message->body, true);

try {
$this->log($body);

echo sprintf('Order create 1 - ID:%s @ %s ...', $body['order_id'], date('Y-m-d H:i:s')).PHP_EOL;
echo json_encode($message).PHP_EOL;
} catch (Exception $e) {
$this->logError($message, $e->getMessage());
}
}

private function log($message)
{
$log = new OrderLog();
$log->setAction(OrderLog::CREATE);
$log->setMessage($message);

$this->entityManager->persist($log);
$this->entityManager->flush();
}

private function logError($message, $error)
{
$data = [
'error' => $error,
'class' => __CLASS__,
'message' => $message
];

$this->logger->error(json_encode($data));
}
}

OrderCreate2Consumer


İşlenemeyen mesajların kaydını almaktan başka bir şey yapmamamızın bir nedeni var. Buna cevap veren yazımı bulabilirsiniz.


namespace Application\FrontendBundle\Consumer;

use Application\FrontendBundle\Entity\OrderLog;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Exception;
use OldSound\RabbitMqBundle\RabbitMq\ConsumerInterface;
use PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage;
use Symfony\Component\HttpKernel\Log\LoggerInterface;

class OrderCreate2Consumer implements ConsumerInterface
{
private $entityManager;
private $logger;

public function __construct(
EntityManagerInterface $entityManager,
LoggerInterface $logger
) {
$this->entityManager = $entityManager;
$this->logger = $logger;
}

public function execute(AMQPMessage $message)
{
$body = json_decode($message->body, true);

try {
$this->log($body);

echo sprintf('Order create 2 - ID:%s @ %s ...', $body['order_id'], date('Y-m-d H:i:s')).PHP_EOL;
echo json_encode($message).PHP_EOL;
} catch (Exception $e) {
$this->logError($message, $e->getMessage());
}
}

private function log($message)
{
$log = new OrderLog();
$log->setAction(OrderLog::CREATE);
$log->setMessage($message);

$this->entityManager->persist($log);
$this->entityManager->flush();
}

private function logError($message, $error)
{
$data = [
'error' => $error,
'class' => __CLASS__,
'message' => $message
];

$this->logger->error(json_encode($data));
}
}

Eğer bir mesajın işlenmesi sırasında herhangi bir hata oluşur ise, aşağıdaki gibi bir kayıt oluşturulur.


# app/log/dev.log
[2016-01-31 22:32:10] app.ERROR: {"error":"Catchable Fatal Error: Object of class PhpAmqpLib\\Message\\AMQPMessage could not be converted to string","class":"Application\\FrontendBundle\\Consumer\\OrderCreate1Consumer","message":{"body":"{\"order_id\":39,\"customer_name\":\"inanzzz\",\"car_make\":\"bmw\",\"car_model\":\"318\",\"timestamp\":\"2016-02-02 22:32:09\"}","body_size":"110","is_truncated":false,"content_encoding":null,"delivery_info":{"channel":{"callbacks":{"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134":[{},"processMessage"]}},"consumer_tag":"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134","delivery_tag":"1","redelivered":false,"exchange":"order_create_ex","routing_key":""}}} [] []

# Terminal
[2016-01-31 22:32:10] app.ERROR: {"error":"Catchable Fatal Error: Object of class PhpAmqpLib\\Message\\AMQPMessage could not be converted to string","class":"Application\\FrontendBundle\\Consumer\\OrderCreate1Consumer","message":{"body":"{\"order_id\":39,\"customer_name\":\"inanzzz\",\"car_make\":\"bmw\",\"car_model\":\"318\",\"timestamp\":\"2016-02-02 22:32:09\"}","body_size":"110","is_truncated":false,"content_encoding":null,"delivery_info":{"channel":{"callbacks":{"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134":[{},"processMessage"]}},"consumer_tag":"PHPPROCESS-MacBook-Pro.local_93134","delivery_tag":"1","redelivered":false,"exchange":"order_create_ex","routing_key":""}}}

Consumers.yml


services:
application_frontend.consumer.order_create_1:
class: Application\FrontendBundle\Consumer\OrderCreate1Consumer
arguments:
- @doctrine.orm.entity_manager
- @logger

application_frontend.consumer.order_create_2:
class: Application\FrontendBundle\Consumer\OrderCreate2Consumer
arguments:
- @doctrine.orm.entity_manager
- @logger

Order entity


namespace Application\FrontendBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="orders")
*/
class Order
{
/**
* @ORM\Id
* @ORM\Column(type="smallint")
* @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(name="customer_name", type="string", length=50)
*/
private $customerName;

/**
* @ORM\Column(name="car_make", type="string", length=50)
*/
private $carMake;

/**
* @ORM\Column(name="car_model", type="string", length=50)
*/
private $carModel;
}

OrderLog entity


namespace Application\FrontendBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="order_log")
*/
class OrderLog
{
const CREATE = 'Create';

/**
* @ORM\Id
* @ORM\Column(type="smallint")
* @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(name="action", type="string", length=10)
*/
private $action;

/**
* @ORM\Column(name="message", type="json_array")
*/
private $message;
}

Testler


Araba siparişi verirken, aşağıdakine benzer bir istek göndeririz.


# POST http://rabbitmq.dev/app_dev.php/order/create

{
"customer_name": "inanzzz",
"car_make": "bmw",
"car_model": "318"
}

Terminalde bir tane consumer çalıştırıp durdurarak, RabbitMQ için gerekli olan tüm bileşenler (exchange, queue vs.) yaratılıp, birbirlerine bağlanmış olurlar. Sonuç olarak aşağıdaki diyagrama sahip olursunuz.
Test 1: Consumer çalışmıyor


Sadece 2 tane istek gönderdim.


mysql> SELECT * FROM orders;
+----+---------------+----------+-----------+
| id | customer_name | car_make | car_model |
+----+---------------+----------+-----------+
| 1 | inanzzz | bmw | 318 |
| 2 | inanzzz | bmw | 318 |
+----+---------------+----------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM order_log;
Empty set (0.00 sec)Yukarıda da gördüğümüz gibi, sırada 2 tane mesaj bekliyor. Bir tane consumer çalıştırılması durumunda ne olacağını göreceğiz. RabbitMQ içindeki kırık olan bağlantıları silmezseniz, mesajlar işlenmeyebilirler.


$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create_1
Order create 1 - ID:1 @ 2016-02-10 21:58:44 ...
Order create 1 - ID:2 @ 2016-02-10 21:58:44 ...

$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create_2
Order create 1 - ID:1 @ 2016-02-10 21:58:51 ...
Order create 1 - ID:2 @ 2016-02-10 21:58:51 ...

mysql> SELECT * FROM order_log;
+----+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id | action | message |
+----+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Create | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 21:46:39"} |
| 2 | Create | {"order_id":2,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 21:46:55"} |
| 3 | Create | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 21:46:39"} |
| 4 | Create | {"order_id":2,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 21:46:55"} |
+----+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)Yukarıda da gördüğümüz gibi, tüm mesajlar işlendi.


Test 2: Her iki create consumer için ikişer consumer çalışıyor


Sadece 3 tane istek gönderdim.


mysql> SELECT * FROM orders;
+----+---------------+----------+-----------+
| id | customer_name | car_make | car_model |
+----+---------------+----------+-----------+
| 1 | inanzzz | bmw | 318 |
| 2 | inanzzz | bmw | 318 |
| 3 | inanzzz | bmw | 318 |
+----+---------------+----------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM order_log;
+----+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| id | action | message |
+----+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Create | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 22:06:35"} |
| 2 | Create | {"order_id":1,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 22:06:35"} |
| 3 | Create | {"order_id":2,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 22:06:37"} |
| 4 | Create | {"order_id":2,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 22:06:37"} |
| 5 | Create | {"order_id":3,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 22:06:39"} |
| 6 | Create | {"order_id":3,"customer_name":"inanzzz","car_make":"bmw","car_model":"318","timestamp":"2016-02-10 22:06:39"} |
+----+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)


# Create1 Consumer 1
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create_1
Order create 1 - ID:1 @ 2016-02-10 22:06:35 ...
Order create 1 - ID:3 @ 2016-02-10 22:06:39 ...

# Create1 Consumer 2
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create_1
Order create 1 - ID:2 @ 2016-02-10 22:06:37 ...

# Create2 Consumer 1
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create_2
Order create 2 - ID:1 @ 2016-02-10 22:06:35 ...
Order create 2 - ID:3 @ 2016-02-10 22:06:39 ...

# Create2 Consumer 2
$ app/console rabbitmq:consumer -m 100 order_create_2
Order create 2 - ID:2 @ 2016-02-10 22:06:37 ...

Yukarıda da gördüğümüz gibi, mesajların hepsi hiç bekletilmeden dört consumer tarafından round-robin dispatching yöntemi ile işlendiler.


RabbitMQ Management


Exchange
Queue

İlişkiler