Aşağıdaki liste en çok kullanılan Kubernetes komutlarını içermektedir. Burada ve burada çok çeşitli komutları görebilirsiniz.


Tüm kaynakları listeleme


$ kubectl api-resources --verbs=list -o name

Tüm x kaynağını silme (örnek. bölmeler)


$ kubectl delete pods --all

K8S düğüm bilgisi (işlemci, memory vb.)


$ kubectl describe node

Tüm cluster listesi


$ kubectl config get-contexts

Tüm kaynakların tüm namespace gruplarındaki listesi


$ kubectl get all --all-namespaces

Bir pod içindeki container listesi


$ kubectl get pods some-pod-name -o json

Tüm x kaynakları listeleme (örnek. pod)


$ kubectl get all pods

X kaynak bilgilerini gösterme (örnek. pod)


$ kubectl describe pod some-pod-name

Bir pod'un containerine girme


$ kubectl exec -it some-pod-name -c some-container-name sh

K8S bağlantı noktasını yerel bağlantı noktasına yönlendirme


$ kubectl port-forward some-pod-name some-local-port:some-k8s-port

Pod günlük dökümü


$ kubectl logs some-pod-name

Pod'un container günlükleri


$ kubectl logs -f some-pod-name some-container-name

Pod günlüklerini takip ederken bazı günlükleri hariç tutma


$ kubectl logs -f some-pod-name some-container-name | grep -ev '(health|metrics)'

Sadece son 5 günlük takibi


$ kubectl logs -f --tail 5 deployment.apps/pacman

Pod değişiklikleri canlı izleme


$ watch 'kubectl get pods'

Bir pod'u yeniden başlatma


$ kubectl rollout restart deployment/some-deployment-name
$ kubectl rollout restart deploy some-deployment-name

Bir pod'u silme ve yeniden başlatma


$ kubectl delete pod some-pod-name

Namespace silme


Bir ad alanını (namespace) silerseniz, içindeki tüm kaynaklar silinir.


$ kubectl delete namespace some-namespace

Farklı bir ad alanına geç


$ kubectl config set-context --current --namespace=some-namespace

Kümede meydana gelen olayları listeleme


$ kubectl get events

Dağıtımı yeni bir env var ile güncelleme


$ kubectl set env deployment/some-deployment-name some-env-var=some-value

Dağıtımın container imajını güncelleyin


$ kubectl set image deployment/some-deployment-name some-container-name=some-image-name:version