Bu örnekte, uygulama istek akışını izlemek için OpenTelemetry ve Jaeger'ı kullanacağız. Uygulama temel bir Golang Rest API'sidir. Kullanmanız için basit bir trace paketi oluşturdum. Uygulama genelinde kullanımı basitleştirmek ve standartlaştırmak için bazı OpenTelemetry işlevlerini izole eder. Ayrıca, uygulama geliştirmeye açıktır ama burada ana odak noktası bu değil!


OpenTelemetry, telemetri verilerinin toplanma ve aktarılma şeklini standartlaştırır. Jaeger, telemetri verilerini dışa aktarmamızı ve görselleştirmemizi sağlar. Bizim örneğimizde bir dizi paket/dosya üzerinden izlenen HTTP istek akışıdır. Bu işlevsellik, problemlerin veya performans sorunlarının tam yerini belirlememizi sağlar. Jaeger kullanıcı arayüzündeki izlerin anlam ifade etmesi için aşağıdaki temel akışa bakın.


Akış


  1. Kullanıcı bir HTTP isteği gönderir.

  2. Controller objesi isteği yakalar. (ana span, istek bağlamı (context) ile yaratılır)

  3. Request object objesi isteği doğrular. (alt span, bir önceki bağlamdan oluşturulmuş)

  4. Service objesi isteği işler. (alt span, bir önceki bağlamdan oluşturulmuş)

  5. Storage objesi isteği kaydeder. (alt span, bir önceki bağlamdan oluşturulmuş)

  6. Controller isteğe cevap verir.

Her adımdaki her span, işleri tamamlandıktan sonra kapatılır/sonlandırılır.


Yapı


├── cmd
│   └── client
│   └── main.go
├── docker
│   ├── docker-compose.yaml
│   └── dump.sql
└── internal
├── pkg
│   ├── storage
│   │   └── user.go
│   └── trace
│   ├── http.go
│   ├── provider.go
│   └── span.go
└── users
├── controller.go
├── request.go
└── service.go

Önkoşullar


go get -u go.opentelemetry.io/otel
go get -u go.opentelemetry.io/otel/sdk
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp

go get -u go.opentelemetry.io/otel/exporters/trace/jaeger

Dosyalar


docker-compose.yaml


version: "3.4"

services:

client-mysql:
image: "mysql:5.7.24"
container_name: client-mysql
command:
- "--character-set-server=utf8mb4"
- "--collation-server=utf8mb4_unicode_ci"
ports:
- "3306:3306"
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: "root"
MYSQL_DATABASE: "client"
MYSQL_USER: "user"
MYSQL_PASSWORD: "pass"
volumes:
- "./dump.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/dump.sql"

client-jaeger:
image: jaegertracing/all-in-one:1.22.0
container_name: client-jaeger
ports:
- "14268:14268" # jaeger-collector HTTP server (tracer provider)
- "16686:16686" # HTTP server (browser UI)

dump.sql


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

main.go


package main

import (
"context"
"database/sql"
"log"
"net/http"

"github.com/you/client/internal/pkg/storage"
"github.com/you/client/internal/pkg/trace"
"github.com/you/client/internal/users"

_ "github.com/go-sql-driver/mysql"
)

func main() {
ctx := context.Background()

// Bootstrap tracer.
prv, err := trace.NewProvider(trace.ProviderConfig{
JaegerEndpoint: "http://localhost:14268/api/traces",
ServiceName: "client",
ServiceVersion: "1.0.0",
Environment: "dev",
Disabled: false,
})
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer prv.Close(ctx)

// Bootstrap database.
dtb, err := sql.Open("mysql", "user:pass@tcp(:3306)/client")
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer dtb.Close()

// Bootstrap API.
usr := users.New(storage.NewUserStorage(dtb))

// Bootstrap HTTP router.
rtr := http.DefaultServeMux
rtr.HandleFunc("/api/v1/users", trace.HTTPHandlerFunc(usr.Create, "users_create"))

// Start HTTP server.
if err := http.ListenAndServe(":8080", rtr); err != nil {
log.Fatalln(err)
}
}

http.go


package trace

import (
"net/http"

"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp"
"go.opentelemetry.io/otel"
)

// HTTPHandler is a convenience function which helps attaching tracing
// functionality to conventional HTTP handlers.
func HTTPHandler(handler http.Handler, name string) http.Handler {
return otelhttp.NewHandler(handler, name, otelhttp.WithTracerProvider(otel.GetTracerProvider()))
}

// HTTPHandlerFunc is a convenience function which helps attaching tracing
// functionality to conventional HTTP handlers.
func HTTPHandlerFunc(handler http.HandlerFunc, name string) http.HandlerFunc {
return otelhttp.NewHandler(handler, name, otelhttp.WithTracerProvider(otel.GetTracerProvider())).ServeHTTP
}

provider.go


package trace

import (
"context"

"go.opentelemetry.io/otel"
"go.opentelemetry.io/otel/exporters/trace/jaeger"
"go.opentelemetry.io/otel/propagation"
"go.opentelemetry.io/otel/semconv"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"

sdkresource "go.opentelemetry.io/otel/sdk/resource"
sdktrace "go.opentelemetry.io/otel/sdk/trace"
)

// ProviderConfig represents the provider configuration and used to create a new
// `Provider` type.
type ProviderConfig struct {
JaegerEndpoint string
ServiceName string
ServiceVersion string
Environment string
// Set this to `true` if you want to disable tracing completly.
Disabled bool
}

// Provider represents the tracer provider. Depending on the `config.Disabled`
// parameter, it will either use a "live" provider or a "no operations" version.
// The "no operations" means, tracing will be globally disabled.
type Provider struct {
provider trace.TracerProvider
}

// New returns a new `Provider` type. It uses Jaeger exporter and globally sets
// the tracer provider as well as the global tracer for spans.
func NewProvider(config ProviderConfig) (Provider, error) {
if config.Disabled {
return Provider{provider: trace.NewNoopTracerProvider()}, nil
}

exp, err := jaeger.NewRawExporter(
jaeger.WithCollectorEndpoint(jaeger.WithEndpoint(config.JaegerEndpoint)),
)
if err != nil {
return Provider{}, err
}

prv := sdktrace.NewTracerProvider(
sdktrace.WithBatcher(exp),
sdktrace.WithResource(sdkresource.NewWithAttributes(
semconv.ServiceNameKey.String(config.ServiceName),
semconv.ServiceVersionKey.String(config.ServiceVersion),
semconv.DeploymentEnvironmentKey.String(config.Environment),
)),
)

otel.SetTracerProvider(prv)
otel.SetTextMapPropagator(propagation.NewCompositeTextMapPropagator(
propagation.TraceContext{},
propagation.Baggage{},
))

tracer = struct{ trace.Tracer }{otel.Tracer(config.ServiceName)}

return Provider{provider: prv}, nil
}

// Close shuts down the tracer provider only if it was not "no operations"
// version.
func (p Provider) Close(ctx context.Context) error {
if prv, ok := p.provider.(*sdktrace.TracerProvider); ok {
return prv.Shutdown(ctx)
}

return nil
}

span.go


Muhtemelen her span için aynı global izleyiciyi kullandığımı fark etmişsinizdir. Ancak dilerseniz her span için yeni bir izleyici oluşturabilirsiniz. Bu, uygulamadaki ihtiyaçlarınıza bağlıdır.


package trace

import (
"context"

"go.opentelemetry.io/otel"
"go.opentelemetry.io/otel/attribute"
"go.opentelemetry.io/otel/codes"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
)

// NewSpan returns a new span from the global tracer. Depending on the `cus`
// argument, the span is either a plain one or a customised one. Each resulting
// span must be completed with `defer span.End()` right after the call.
func NewSpan(ctx context.Context, name string, cus SpanCustomiser) (context.Context, trace.Span) {
if cus == nil {
return otel.Tracer("").Start(ctx, name)
}

return otel.Tracer("").Start(ctx, name, cus.customise()...)
}

// SpanFromContext returns the current span from a context. If you wish to avoid
// creating child spans for each operation and just rely on the parent span, use
// this function throughout the application. With such practise you will get
// flatter span tree as opposed to deeper version. You can always mix and match
// both functions.
func SpanFromContext(ctx context.Context) trace.Span {
return trace.SpanFromContext(ctx)
}

// AddSpanTags adds a new tags to the span. It will appear under "Tags" section
// of the selected span. Use this if you think the tag and its value could be
// useful while debugging.
func AddSpanTags(span trace.Span, tags map[string]string) {
list := make([]attribute.KeyValue, len(tags))

var i int
for k, v := range tags {
list[i] = attribute.Key(k).String(v)
i++
}

span.SetAttributes(list...)
}

// AddSpanEvents adds a new events to the span. It will appear under the "Logs"
// section of the selected span. Use this if the event could mean anything
// valuable while debugging.
func AddSpanEvents(span trace.Span, name string, events map[string]string) {
list := make([]trace.EventOption, len(events))

var i int
for k, v := range events {
list[i] = trace.WithAttributes(attribute.Key(k).String(v))
i++
}

span.AddEvent(name, list...)
}

// AddSpanError adds a new event to the span. It will appear under the "Logs"
// section of the selected span. This is not going to flag the span as "failed".
// Use this if you think you should log any exceptions such as critical, error,
// warning, caution etc. Avoid logging sensitive data!
func AddSpanError(span trace.Span, err error) {
span.RecordError(err)
}

// FailSpan flags the span as "failed" and adds "error" label on listed trace.
// Use this after calling the `AddSpanError` function so that there is some sort
// of relevant exception logged against it.
func FailSpan(span trace.Span, msg string) {
span.SetStatus(codes.Error, msg)
}

// SpanCustomiser is used to enforce custom span options. Any custom concrete
// span customiser type must implement this interface.
type SpanCustomiser interface {
customise() []trace.SpanOption
}

user.go


package storage

import (
"context"
"database/sql"
"fmt"
"log"
"time"

"github.com/you/client/internal/pkg/trace"
)

type UserStorer interface {
Insert(ctx context.Context, user User) error
}

type User struct {
ID int
Name string
}

var _ UserStorer = UserStorage{}

type UserStorage struct {
database *sql.DB
}

func NewUserStorage(dtb *sql.DB) UserStorage {
return UserStorage{
database: dtb,
}
}

func (u UserStorage) Insert(ctx context.Context, user User) error {
// Create a child span.
ctx, span := trace.NewSpan(ctx, "UserStorage.Insert", nil)
defer span.End()

ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, time.Second*10)
defer cancel()

if _, err := u.database.ExecContext(ctx, `INSERT INTO users (name) VALUES (?)`, user.Name); err != nil {
log.Println(err)

return fmt.Errorf("insert: failed to execute query")
}

return nil
}

controller.go


package users

import (
"log"
"net/http"

"github.com/you/client/internal/pkg/storage"
"github.com/you/client/internal/pkg/trace"
)

type Controller struct {
service service
}

func New(storage storage.UserStorer) Controller {
return Controller{
service: service{
storage: storage,
},
}
}

func (c Controller) Create(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
// You could actually use `trace.SpanFromContext` here instead!

// Create the parent span.
ctx, span := trace.NewSpan(r.Context(), "Controller.Create", nil)
defer span.End()

// Some random informative tags.
trace.AddSpanTags(span, map[string]string{"app.tag_1": "val_1", "app.tag_2": "val_2"})

// Some random informative event.
trace.AddSpanEvents(span, "test", map[string]string{"event_1": "val_1", "event_2": "val_2"})

req := &createRequest{}
if err := req.validate(ctx, r.Body); err != nil {
// Logging error on span but not marking it as "failed".
trace.AddSpanError(span, err)

log.Println(err)
w.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
return
}

if err := c.service.create(ctx, req); err != nil {
// Logging error on span and marking it as "failed".
trace.AddSpanError(span, err)
trace.FailSpan(span, "internal error")

log.Println(err)
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
return
}

w.WriteHeader(http.StatusCreated)
}

request.go


package users

import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"io"

"github.com/you/client/internal/pkg/trace"
)

type createRequest struct {
Name string `json:"name"`
}

func (c *createRequest) validate(ctx context.Context, body io.Reader) error {
// Create a child span.
_, span := trace.NewSpan(ctx, "createRequest.validate", nil)
defer span.End()

if err := json.NewDecoder(body).Decode(c); err != nil {
return fmt.Errorf("validate: malformed body")
}

if c.Name == "" {
return fmt.Errorf("validate: invalid request")
}

return nil
}

service.go


package users

import (
"context"
"fmt"

"github.com/you/client/internal/pkg/storage"
"github.com/you/client/internal/pkg/trace"
)

type service struct {
storage storage.UserStorer
}

func (s service) create(ctx context.Context, req *createRequest) error {
// Create a child span.
ctx, span := trace.NewSpan(ctx, "service.create", nil)
defer span.End()

if err := s.storage.Insert(ctx, storage.User{Name: req.Name}); err != nil {
return fmt.Errorf("create: unable to store: %w", err)
}

return nil
}

Test


Önce docker konteynerlerinizi ve go uygulamasını çalıştırdığınızdan emin olun. Jaeger'a http://localhost:16686/ ve uygulamaya http://localhost:8080/api/v1/users adresinden erişebilirsiniz. İlk başta Jaeger kullanıcı arayüzünde herhangi bir iz veya servis görmeyeceksiniz.


Geçerli bir istek


Geçerli bir HTTP isteği gönderdiniz ve her şey yolunda gitti. Sonuç aşağıdaki gibi olacak.


Geçersiz bir 500 istek


Veritabanındaki alan adını bilerek yeniden adlandırdım, böylece storage/user.go dosyası bir hata döndürecektir. Bu, spanın bir hata kaydetmesine yardımcı olur. Not: controller.go dosyasındaki izleme kodlarının çoğunu gösteriş amacıyla yapıyor olsam da, aslında bu izleme işlevlerinden bazılarını ilgili nesnelerde/dosyalarda kullanmalısınız. Örneğin, contoller yerine depolama dosyasında AddSpanError&FailSpan işlevlerini kullanmanız gerekir. Jaeger'da daha alakalı hata mesajlarına ve verilere sahip olursunuz.

Referanslar