Daha önce böyle bir konu hakkında yazmıştım ama bu biraz farklı, çünkü uygulama deposunda artık CI/CD ile ilgili konfigürasyon dosyaları yok. Hepsi özel depolarında saklanır. Bu ayrımın nedeni, uygun bir GitOps pratiği elde etmek istememizdir. Kısacası, uygulama ve yapılandırma deposu birbirinden ayrılmıştır.


Mevcut kurulum


argocd, dev, sbox ve prod olmak üzere dört Kubernetes kümemiz var. ArgoCD, argocd kümesinde çalışır ve diğer üç kümeye dağıtım yapar.


Dağıtım stratejisiKurulum


GitHub'ı hazırlayın


pacman adında bir uygulama havuzunuz olduğunu varsayıyorum.


  1. Okuma, yazma ve silme izinleriyle GITHUB_ACTIONS adlı Docker erişim belirteci oluşturun. Sonuç: 8d8937fe-753b-4f2b-96bc-b3603e4ed2b0

  2. "Repo" kapsamlarını kullanarak ARGOCD adlı PAT oluşturun. Sonuç: ghp_fhjkiuUYuy456frreSgrtry2

  3. "Repo" kapsamlarını kullanarak GITHUB_ACTIONS adlı PAT oluşturun. Sonuç: ghp_re543tgtu7hgaTHhyh6757

  4. ghp_re543tgtu7hgaTHhyh6757 kullanarak ACTIONS_TOKEN adlı pacman deposu sırrı oluşturun.

  5. 8d8937fe-753b-4f2b-96bc-b3603e4ed2b0 kullanarak DOCKERHUB_TOKEN adlı pacman deposu sırrı oluşturun.

  6. Docker kullanıcı adınızı kullanarak DOCKERHUB_USER adlı pacman deposu sırrı oluşturun.

Kubernetes'i hazırlayın


$ minikube start -p argocd --vm-driver=virtualbox --memory=2000
$ minikube start -p dev --vm-driver=virtualbox --memory=2000
$ minikube start -p sbox --vm-driver=virtualbox --memory=2000
$ minikube start -p prod --vm-driver=virtualbox --memory=2000

$ kubectl config get-contexts
CURRENT NAME CLUSTER AUTHINFO NAMESPACE
* argocd argocd argocd
dev dev dev
prod prod prod
sbox sbox sbox

ArgoCD'yi hazırlayın


Terminalde kurun

$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/v2.2.4/manifests/install.yaml

Şifreyi bulun

$ kubectl get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d; echo
// gYzYfJ5kxzJsdZGK

Login UI

$ kubectl port-forward svc/argd-server 8443:443
Forwarding from 127.0.0.1:8443 -> 8080

// Visit 127.0.0.1:8443 and use admin:gYzYfJ5kxzJsdZGK

Login CLI

$ argocd --insecure login 127.0.0.1:8443

Cluster ekleme

$ argocd cluster add dev
$ argocd cluster add sbox
$ argocd cluster add prod

Repository ekleme

Bu isteğe bağlıdır, "default" kullanabilirsiniz.


$ argocd repo add https://github.com/you/config \
--type git \
--name config \
--project config \
--username you \
--password ghp_fhjkiuUYuy456frreSgrtry2

Project ekleme

Bu isteğe bağlıdır, "default" kullanabilirsiniz.


$ argocd proj create --file ~/local/file/system/config/infra/argocd/project.yaml

Application ekleme

Bunun yerine ApplicationSet'i kullanabilirsiniz.


$ argocd app create --file ~/local/file/system/config/infra/argocd/pacman/dev.yaml
$ argocd app create --file ~/local/file/system/config/infra/argocd/pacman/sbox.yaml
$ argocd app create --file ~/local/file/system/config/infra/argocd/pacman/prod.yaml

Uygulama deposu


├── .github
│   └── workflows
│   ├── merge.yaml
│   ├── pull_request.yaml
│   └── release.yaml
├── docker
│   └── Dockerfile
├── .dockerignore
├── main.go
└── main_test.go

Dosyalar


.dockerignore

.dockerignore
.gitignore
*.md
pacman
.DS_Store

docker/
.git/
.idea/

main.go

package main

import (
"log"
"net/http"
"os"
)

var ver string

func main() {
rtr := http.DefaultServeMux
rtr.HandleFunc("/", home{}.handle)

addr := os.Getenv("HTTP_ADDR")

log.Printf("%s: info: http listen and serve pacman: %s", ver, addr)
if err := http.ListenAndServe(addr, rtr); err != nil && err != http.ErrServerClosed {
log.Printf("%s: error: http listen and serve pacman: %s", ver, err)
}
}

type home struct{}

func (h home) handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
log.Printf("%s: info: X-Request-ID: %s\n", ver, r.Header.Get("X-Request-ID"))
_, _ = w.Write([]byte("pacman" + ver))
}

main_test.go

package main

import (
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
)

func Test_home_handle(t *testing.T) {
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/", nil)
res := httptest.NewRecorder()

home{}.handle(res, req)

if res.Code != http.StatusOK {
t.Error("expected 200 but got", res.Code)
}
}

Dockerfile

FROM golang:1.17.5-alpine3.15 as build
WORKDIR /source
COPY . .
ARG VER
RUN CGO_ENABLED=0 go build -ldflags "-s -w -X main.ver=${VER}" -o pacman main.go

FROM alpine:3.15
COPY --from=build /source/pacman /pacman
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["./pacman"]

pull_request.yaml

# Trigger the workflow only when:
# - a new pull request with any name/type is opened against the master, develop, hotfix/* or release/* branch
# - a commit is directly pushed to the pull request

name: Pull Request

on:
pull_request:
branches:
- master
- develop
- hotfix/*
- release/*

jobs:

setup:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Use repository
uses: actions/checkout@v2
- name: Upload repository
uses: actions/upload-artifact@v2
with:
name: repository
path: |
${{ github.workspace }}/main.go
${{ github.workspace }}/main_test.go
${{ github.workspace }}/go.mod
${{ github.workspace }}/go.sum

test:
needs: setup
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Use Golang 1.17
uses: actions/setup-go@v2
with:
go-version: 1.17
- name: Download repository
uses: actions/download-artifact@v2
with:
name: repository
- name: Run tests
run: go test -v -race -timeout=180s -count=1 -cover ./...

merge.yaml

Bu, dev dağıtımını tetiklemeye zorlamak için yapılandırma deposuna bir commit iletecektir.


# Trigger the workflow only when:
# - an existing pull request with any name/type is merged to the master or develop branch
# - a commit is directly pushed to the master or develop branch

name: Merge

on:
push:
branches:
- master
- develop

jobs:

setup:
runs-on: ubuntu-latest
outputs:
ver: ${{ steps.vars.outputs.ver }}
steps:
- name: Use repository
uses: actions/checkout@v2
- name: Build variables
id: vars
run: |
echo "::set-output name=ver::$(git rev-parse --short "$GITHUB_SHA")"
- name: Upload repository
uses: actions/upload-artifact@v2
with:
name: repository
path: |
${{ github.workspace }}/docker
${{ github.workspace }}/.dockerignore
${{ github.workspace }}/main.go
${{ github.workspace }}/main_test.go
${{ github.workspace }}/go.mod
${{ github.workspace }}/go.sum

test:
needs: setup
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Use Golang 1.17
uses: actions/setup-go@v2
with:
go-version: 1.17
- name: Download repository
uses: actions/download-artifact@v2
with:
name: repository
- name: Run tests
run: go test -v -race -timeout=180s -count=1 -cover ./...

docker:
needs: [setup, test]
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Download repository
uses: actions/download-artifact@v2
with:
name: repository
- name: Login to DockerHub
uses: docker/login-action@v1
with:
username: ${{ secrets.DOCKERHUB_USER }}
password: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
- name: Build and push image
uses: docker/build-push-action@v2
with:
push: true
file: docker/Dockerfile
tags: ${{ github.repository }}:latest
build-args: VER=${{ needs.setup.outputs.ver }}

config:
needs: [setup, docker]
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Use config repository
uses: actions/checkout@v2
with:
repository: ${{ github.repository_owner }}/config
ref: master
token: ${{ secrets.ACTIONS_TOKEN }}
- name: Push commit hash to config repository
run: |
echo ${{ needs.setup.outputs.ver }} > infra/helm/pacman/crds/vcs/hash
git config user.name $(git log -n 1 --pretty=format:%an)
git config user.email $(git log -n 1 --pretty=format:%ae)
git commit infra/helm/pacman/crds/vcs/hash -m "pacman ${{ needs.setup.outputs.ver }}"
git push origin HEAD

release.yaml

Bu, sbox dağıtımını tetiklemeye zorlamak için yapılandırma deposuna bir commit iletecektir.


# Trigger the workflow only when:
# - a new release is released which excludes pre-release and draft

name: Release

on:
release:
types:
- released

jobs:

setup:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Use repository
uses: actions/checkout@v2
- name: Upload repository
uses: actions/upload-artifact@v2
with:
name: repository
path: |
${{ github.workspace }}/.docker
${{ github.workspace }}/.dockerignore
${{ github.workspace }}/main.go
${{ github.workspace }}/main_test.go
${{ github.workspace }}/go.mod
${{ github.workspace }}/go.sum

test:
needs: setup
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Use Golang 1.17
uses: actions/setup-go@v2
with:
go-version: 1.17
- name: Download repository
uses: actions/download-artifact@v2
with:
name: repository
- name: Run tests
run: go test -v -race -timeout=180s -count=1 -cover ./...

docker:
needs: [setup, test]
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Download repository
uses: actions/download-artifact@v2
with:
name: repository
- name: Login to DockerHub
uses: docker/login-action@v1
with:
username: ${{ secrets.DOCKERHUB_USER }}
password: ${{ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }}
- name: Build and push image
uses: docker/build-push-action@v2
with:
push: true
file: docker/Dockerfile
tags: ${{ github.repository }}:${{ github.event.release.tag_name }}
build-args: VER=${{ github.event.release.tag_name }}

config:
needs: docker
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Use config repository
uses: actions/checkout@v2
with:
repository: ${{ github.repository_owner }}/config
ref: master
token: ${{ secrets.ACTIONS_TOKEN }}
- name: Push release tag to config repository
run: |
echo ${{ github.event.release.tag_name }} > infra/helm/pacman/crds/vcs/tag
git config user.name $(git log -n 1 --pretty=format:%an)
git config user.email $(git log -n 1 --pretty=format:%ae)
git commit infra/helm/pacman/crds/vcs/tag -m "pacman ${{ github.event.release.tag_name }}"
git push origin HEAD

Yapılandırma deposu


└── infra
├── argocd
│   └── pacman
│   ├── dev.yaml
│   ├── prod.yaml
│   ├── project.yaml
│   └── sbox.yaml
└── helm
└── pacman
├── Chart.yaml
├── crds
│   └── vcs
│   ├── hash
│   └── tag
├── dev.yaml
├── prod.yaml
├── sbox.yaml
└── templates
├── configmap.yaml
├── deployment.yaml
└── service.yaml

Dosyalar


argocd/dev.yaml

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
name: pacman-dev

spec:
project: pacman
source:
repoURL: https://github.com/you/config
path: infra/helm/pacman
targetRevision: HEAD
helm:
valueFiles:
- dev.yaml
destination:
name: dev
namespace: default
syncPolicy:
syncOptions:
- ApplyOutOfSyncOnly=true
- CreateNamespace=true
automated:
prune: true
selfHeal: true

argocd/sbox.yaml

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
name: pacman-sbox

spec:
project: pacman
source:
repoURL: https://github.com/you/config
path: infra/helm/pacman
targetRevision: HEAD
helm:
valueFiles:
- sbox.yaml
destination:
name: sbox
namespace: default
syncPolicy:
syncOptions:
- ApplyOutOfSyncOnly=true
- CreateNamespace=true
automated:
prune: true
selfHeal: true

argocd/prod.yaml

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
name: pacman-prod

spec:
project: pacman
source:
repoURL: https://github.com/you/config
path: infra/helm/pacman
targetRevision: HEAD
helm:
valueFiles:
- prod.yaml
destination:
name: prod
namespace: default
syncPolicy:
syncOptions:
- ApplyOutOfSyncOnly=true
- CreateNamespace=true

argocd/project.yaml

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: AppProject
metadata:
name: pacman

spec:
destinations:
- name: '*'
namespace: '*'
server: '*'
clusterResourceWhitelist:
- group: '*'
kind: '*'
orphanedResources:
warn: true
sourceRepos:
- https://github.com/you/config

helm/hash

dev dağıtımı için ayrılmıştır. Bu dosya, GitHub Actions "merge" iş akışı tarafından otomatik olarak güncellenir.


1234567

helm/tag

dev dağıtımı için ayrılmıştır. Bu dosya, GitHub Actions "release" iş akışı tarafından otomatik olarak güncellenir.


latest

helm/Chart.yaml

apiVersion: v2
name: pacman
version: 0.0.0

helm/dev.yaml

env:
HTTP_ADDR: :8080

image:
name: you/pacman
tag: latest
pull: Always

deployment:
force: true
replicas: 1
container:
name: go
port: 8080

service:
type: ClusterIP
port: 8080

helm/sbox.yaml

env:
HTTP_ADDR: :8080

image:
name: you/pacman
tag: ""
pull: IfNotPresent

deployment:
force: false
replicas: 2
container:
name: go
port: 8080

service:
type: ClusterIP
port: 8080

helm/prod.yaml

env:
HTTP_ADDR: :8080

image:
name: you/pacman
tag: ""
pull: IfNotPresent

deployment:
force: false
replicas: 2
container:
name: go
port: 8080

service:
type: ClusterIP
port: 8080

helm/configmap.yaml

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: {{ .Chart.Name }}
namespace: default

data:
HTTP_ADDR: {{ .Values.env.HTTP_ADDR }}

helm/service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: {{ .Chart.Name }}
namespace: default

spec:
type: {{ .Values.service.type }}
selector:
app: {{ .Chart.Name }}
ports:
- port: {{ .Values.service.port }}
targetPort: {{ .Values.deployment.container.port }}

helm/deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: {{ .Chart.Name }}
namespace: default
labels:
app: {{ .Chart.Name }}

spec:
replicas: {{ .Values.deployment.replicas }}
selector:
matchLabels:
app: {{ .Chart.Name }}
template:
metadata:
labels:
app: {{ .Chart.Name }}
{{- if .Values.deployment.force }}
annotations:
roller: {{ .Files.Get "crds/vcs/hash" | trim }}
{{- end }}
spec:
containers:
- name: {{ .Values.deployment.container.name }}
image: "{{ .Values.image.name }}:{{ .Values.image.tag | default (.Files.Get "crds/vcs/tag" | trim) }}"
imagePullPolicy: {{ .Values.image.pull }}
ports:
- containerPort: {{ .Values.deployment.container.port }}
envFrom:
- configMapRef:
name: {{ .Chart.Name }}

CI/CD ekran görüntüleri


AcroCD


Cluster


Repository


Project


Application


GitHub


Merge


Yapılandırma deposunda commit!Release


Yapılandırma deposunda commit!Docker


Etiket