İki harici sosyal medya kanalımız var ve API'larını kullanmak istiyoruz. Uygulamamızı aşağıda listelenen iki gerçek senaryoyu karşılayacak şekilde tasarlamalıyız.


 1. Harici API'ler dışarıdan tüketilirken farklı uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil.

 2. Harici API'ler dışarıdan tüketilirken sabit uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil.

Tahmin edebileceğiniz gibi, ilk senaryoya giren harici bir API ile uğraşıyorsanız, büyük olasılıkla kodunuzda veya yapınızda bazı kopyaların yanı sıra, bazı ekstra mantıksal işlemleriniz olacaktır. Bununla birlikte, ikinci senaryoya giren harici bir API ile uğraşıyorsanız, işiniz çok kolay olacaktır. Tek yapmanız gereken bir yapılandırma parametresidir.


Bu örnekte her iki senaryo için de örnekler göreceğiz ama daha bitmedi. Her iki senaryo da aşağıda listelenen iki alt senaryo ile birlikte gelir.


 1. İstemci, kanalı ve ortamı istek içinde belirler.

 2. İstemci kanalı istek içinde belirler, ancak ortamı uygulama belirler.

İlk senaryoda, istemci name ve env sorgu parametrelerini gönderir. İkinci senaryoda, istemci name sorgusu parametresi gönderir. Yukarıdaki senaryolara dayanarak, uygulamamız doğru "kanalı" ve "ortamı" alacak ve harici API'yı buna göre seçecek. Bu bir tür strateji tasarım modelidir.


Sonunç olarak bunlar bizim örneklerimiz. API sözleşmeleri olarak token oluşturacağız, tokeni yenileyeceğiz, mesaj göndereceğiz ve resim yükleyeceğiz.


 1. Harici API'ler dışarıdan tüketilirken farklı uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil.

  1. İstemci, kanalı ve ortamı istek içinde belirler.

  2. İstemci kanalı istek içinde belirler, ancak ortamı uygulama belirler.

 2. Harici API'ler dışarıdan tüketilirken sabit uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil.

  1. İstemci, kanalı ve ortamı istek içinde belirler.

  2. İstemci kanalı istek içinde belirler, ancak ortamı uygulama belirler.

Aşağıdaki uygulamalarda SocialMedia genel amaçlı arayüzdür. Bir kanalın bir yönteme ihtiyacı olsun ya da olmasın, en azından boş bir gövdeyle kullanılmalıdır. Ayrıca yöntemlerin aynı imzalara sahip olması gerekecektir. Bunun için de argümanları standartlaştırmanız gerekecek. Belki genel amaçlı bir yapılandırma yapısı ile. Tasarım açısından bakıldığında, 2.2 en iyi ve 1.1 en kötü senaryolardır. Bu örnekleri size bir fikir vermek için buradalar yani ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.


1.1


Harici API'ler dışarıdan tüketilirken farklı uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil. İstemci, kanalı ve ortamı istek içinde belirler.


Adresler


# Image upload
- GET /image/upload?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
# Message send
- GET /message/send?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
# Token create
- GET /token/create?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
# Token refresh
- GET /token/refresh?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}

Yapı


├── cmd
│   └── socialise
│   └── main.go
└── internal
├── image
│   └── upload.go
├── message
│   └── send.go
├── pkg
│   └── socialmedia
│   ├── channel.go
│   ├── facebook
│   │   ├── production
│   │   │   ├── facebook.go
│   │   │   ├── image.go
│   │   │   ├── message.go
│   │   │   └── token.go
│   │   └── sandbox
│   │   ├── facebook.go
│   │   ├── image.go
│   │   ├── message.go
│   │   └── token.go
│   └── twitter
│   ├── production
│   │   ├── image.go
│   │   ├── message.go
│   │   ├── token.go
│   │   └── twitter.go
│   └── sandbox
│   ├── image.go
│   ├── message.go
│   ├── token.go
│   └── twitter.go
└── token
├── create.go
└── refresh.go

Dosyalar


cmd/socialise/main.go

package main

import (
"log"
"net/http"

"socialise/internal/image"
"socialise/internal/message"
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
"socialise/internal/token"

facebookproduction "socialise/internal/pkg/socialmedia/facebook/production"
facebooksandbox "socialise/internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox"
twitterproduction "socialise/internal/pkg/socialmedia/twitter/production"
twittersandbox "socialise/internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox"
)

func main() {
// APPLICATION BOOTSTRAP
// ---------------------

// Register all social media channels with environments
sm := socialmedia.New()

sm.Add(facebookproduction.Name, socialmedia.Production, facebookproduction.New(facebookproduction.Config{
BaseURI: "https://api.facebook.com",
Username: "usr_1",
Password: "psw_1",
}))
sm.Add(facebooksandbox.Name, socialmedia.Sandbox, facebooksandbox.New(facebooksandbox.Config{
BaseURI: "https://api-sandbox.facebook.com",
Username: "usr_2",
Password: "psw_2",
}))
sm.Add(twitterproduction.Name, socialmedia.Production, twitterproduction.New(twitterproduction.Config{
BaseURI: "https://api.twitter.com",
ClientID: "cid_1",
ClientSecret: "csr_1",
}))
sm.Add(twittersandbox.Name, socialmedia.Sandbox, twittersandbox.New(twittersandbox.Config{
BaseURI: "https://api-sandbox.twitter.com",
ClientID: "cid_2",
ClientSecret: "csr_2",
}))
//

// Setup all routes
imgUpld := image.NewUpload(*sm)
msgSend := message.NewSend(*sm)
tokCret := token.NewCreate(*sm)
tokRefr := token.NewRefresh(*sm)
//

// Register HTTP routers
router := http.NewServeMux()
router.HandleFunc("/image/upload", imgUpld.Handle)
router.HandleFunc("/message/send", msgSend.Handle)
router.HandleFunc("/token/create", tokCret.Handle)
router.HandleFunc("/token/refresh", tokRefr.Handle)
//

// Start HTTP server
log.Println("http://0.0.0.0:8910")
server := &http.Server{Addr: ":8910", Handler: router}
log.Fatalln(server.ListenAndServe())
//
}

internal/image/upload.go

package image

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Upload struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /image/upload?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
func NewUpload(channel socialmedia.Channel) Upload {
return Upload{
channel: channel,
}
}

func (i Upload) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := i.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.UploadImage()))
}

internal/message/send.go

package message

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Send struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /message/send?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
func NewSend(channel socialmedia.Channel) Send {
return Send{
channel: channel,
}
}

func (m Send) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := m.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.SendMessage()))
}

internal/pkg/socialmedia/channel.go

package socialmedia

import (
"fmt"
)

type (
Name string
Env string
)

const (
Production Env = "production"
Sandbox = "sandbox"
)

type SocialMedia interface {
CreateToken() string
RefreshToken() string
UploadImage() string
SendMessage() string
}

type Channel struct {
channels map[Name]map[Env]SocialMedia
}

func New() *Channel {
return &Channel{
channels: make(map[Name]map[Env]SocialMedia),
}
}

func (m *Channel) Add(name Name, env Env, channel SocialMedia) {
val, ok := m.channels[name]
if !ok {
val = make(map[Env]SocialMedia)
m.channels[name] = val
}
m.channels[name][env] = channel
}

func (m *Channel) Get(name Name, env Env) (SocialMedia, error) {
val, ok := m.channels[name][env]
if !ok {
return nil, fmt.Errorf("invalid channel environment: %s %s", name, env)
}

return val, nil
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/facebook.go

package production

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "facebook"

type Config struct {
BaseURI string
Username string
Password string
}

type Facebook struct {
Config
}

func New(config Config) Facebook {
return Facebook{config}
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/image.go

package production

func (f Facebook) UploadImage() string {
return "upload image: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/message.go

package production

func (f Facebook) SendMessage() string {
return "send message: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/token.go

package production

func (f Facebook) CreateToken() string {
return "create token: " + f.BaseURI
}

func (f Facebook) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/facebook.go

package sandbox

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "facebook"

type Config struct {
BaseURI string
Username string
Password string
}

type Facebook struct {
Config
}

func New(config Config) Facebook {
return Facebook{config}
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/image.go

package sandbox

func (f Facebook) UploadImage() string {
return "upload image: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/message.go

package sandbox

func (f Facebook) SendMessage() string {
return "send message: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/token.go

package sandbox

func (f Facebook) CreateToken() string {
return "create token: " + f.BaseURI
}

func (f Facebook) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/image.go

package production

func (t Twitter) UploadImage() string {
return "upload image: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/message.go

package production

func (t Twitter) SendMessage() string {
return "send message: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/token.go

package production

func (t Twitter) CreateToken() string {
return "create token: " + t.BaseURI
}

func (t Twitter) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/twitter.go

package production

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "twitter"

type Config struct {
BaseURI string
ClientID string
ClientSecret string
}

type Twitter struct {
Config
}

func New(config Config) Twitter {
return Twitter{config}
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/image.go

package sandbox

func (t Twitter) UploadImage() string {
return "upload image: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/message.go

package sandbox

func (t Twitter) SendMessage() string {
return "send message: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/token.go

package sandbox

func (t Twitter) CreateToken() string {
return "create token: " + t.BaseURI
}

func (t Twitter) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/twitter.go

package sandbox

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "twitter"

type Config struct {
BaseURI string
ClientID string
ClientSecret string
}

type Twitter struct {
Config
}

func New(config Config) Twitter {
return Twitter{config}
}

internal/token/create.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Create struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/create?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
func NewCreate(channel socialmedia.Channel) Create {
return Create{
channel: channel,
}
}

func (t Create) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.CreateToken()))
}

internal/token/refresh.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Refresh struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/refresh?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
func NewRefresh(channel socialmedia.Channel) Refresh {
return Refresh{
channel: channel,
}
}

func (t Refresh) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.RefreshToken()))
}

1.2


Harici API'ler dışarıdan tüketilirken farklı uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil. İstemci kanalı istek içinde belirler, ancak ortamı uygulama belirler.


Adresler


# Image upload
- GET /image/upload?name={facebook|twitter}
# Message send
- GET /message/send?name={facebook|twitter}
# Token create
- GET /token/create?name={facebook|twitter}
# Token refresh
- GET /token/refresh?name={facebook|twitter}

Yapı


├── cmd
│   └── socialise
│   └── main.go
└── internal
├── image
│   └── upload.go
├── message
│   └── send.go
├── pkg
│   └── socialmedia
│   ├── channel.go
│   ├── facebook
│   │   ├── production
│   │   │   ├── facebook.go
│   │   │   ├── image.go
│   │   │   ├── message.go
│   │   │   └── token.go
│   │   └── sandbox
│   │   ├── facebook.go
│   │   ├── image.go
│   │   ├── message.go
│   │   └── token.go
│   └── twitter
│   ├── production
│   │   ├── image.go
│   │   ├── message.go
│   │   ├── token.go
│   │   └── twitter.go
│   └── sandbox
│   ├── image.go
│   ├── message.go
│   ├── token.go
│   └── twitter.go
└── token
├── create.go
└── refresh.go

Dosyalar


cmd/socialise/main.go

package main

import (
"log"
"net/http"

"socialise/internal/image"
"socialise/internal/message"
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
"socialise/internal/token"

facebookproduction "socialise/internal/pkg/socialmedia/facebook/production"
facebooksandbox "socialise/internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox"
twitterproduction "socialise/internal/pkg/socialmedia/twitter/production"
twittersandbox "socialise/internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox"
)

func main() {
// APPLICATION BOOTSTRAP
// ---------------------

// Define application environment
env := "sandbox"

// Register all social media channels with environments
sm := socialmedia.New(socialmedia.Env(env))

switch socialmedia.Env(env) {
case socialmedia.Production:
sm.Add(facebookproduction.Name, socialmedia.Production, facebookproduction.New(facebookproduction.Config{
BaseURI: "https://api.facebook.com",
Username: "usr_1",
Password: "psw_1",
}))
sm.Add(twitterproduction.Name, socialmedia.Production, twitterproduction.New(twitterproduction.Config{
BaseURI: "https://api.twitter.com",
ClientID: "cid_1",
ClientSecret: "csr_1",
}))
case socialmedia.Sandbox:
sm.Add(facebooksandbox.Name, socialmedia.Sandbox, facebooksandbox.New(facebooksandbox.Config{
BaseURI: "https://api-sandbox.facebook.com",
Username: "usr_2",
Password: "psw_2",
}))

sm.Add(twittersandbox.Name, socialmedia.Sandbox, twittersandbox.New(twittersandbox.Config{
BaseURI: "https://api-sandbox.twitter.com",
ClientID: "cid_2",
ClientSecret: "csr_2",
}))
default:
log.Fatalln("invalid environment:", env)
}
//

// Setup all routes
imgUpld := image.NewUpload(*sm)
msgSend := message.NewSend(*sm)
tokCret := token.NewCreate(*sm)
tokRefr := token.NewRefresh(*sm)
//

// Register HTTP routers
router := http.NewServeMux()
router.HandleFunc("/image/upload", imgUpld.Handle)
router.HandleFunc("/message/send", msgSend.Handle)
router.HandleFunc("/token/create", tokCret.Handle)
router.HandleFunc("/token/refresh", tokRefr.Handle)
//

// Start HTTP server
log.Println("http://0.0.0.0:8910")
server := &http.Server{Addr: ":8910", Handler: router}
log.Fatalln(server.ListenAndServe())
//
}

internal/image/upload.go

package image

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Upload struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /image/upload?name={facebook|twitter}
func NewUpload(channel socialmedia.Channel) Upload {
return Upload{
channel: channel,
}
}

func (i Upload) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := i.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.UploadImage()))
}

internal/message/send.go

package message

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Send struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /message/send?name={facebook|twitter}
func NewSend(channel socialmedia.Channel) Send {
return Send{
channel: channel,
}
}

func (m Send) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := m.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.SendMessage()))
}

internal/pkg/socialmedia/channel.go

package socialmedia

import (
"fmt"
)

type (
Name string
Env string
)

const (
Production Env = "production"
Sandbox = "sandbox"
)

type SocialMedia interface {
CreateToken() string
RefreshToken() string
UploadImage() string
SendMessage() string
}

type Channel struct {
env Env
channels map[Name]map[Env]SocialMedia
}

func New(env Env) *Channel {
return &Channel{
env: env,
channels: make(map[Name]map[Env]SocialMedia),
}
}

func (m *Channel) Add(name Name, env Env, channel SocialMedia) {
val, ok := m.channels[name]
if !ok {
val = make(map[Env]SocialMedia)
m.channels[name] = val
}
m.channels[name][env] = channel
}

func (m *Channel) Get(name Name) (SocialMedia, error) {
val, ok := m.channels[name][m.env]
if !ok {
return nil, fmt.Errorf("invalid channel environment: %s %s", name, m.env)
}

return val, nil
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/facebook.go

package production

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "facebook"

type Config struct {
BaseURI string
Username string
Password string
}

type Facebook struct {
Config
}

func New(config Config) Facebook {
return Facebook{config}
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/image.go

package production

func (f Facebook) UploadImage() string {
return "upload image: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/message.go

package production

func (f Facebook) SendMessage() string {
return "send message: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/production/token.go

package production

func (f Facebook) CreateToken() string {
return "create token: " + f.BaseURI
}

func (f Facebook) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/facebook.go

package sandbox

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "facebook"

type Config struct {
BaseURI string
Username string
Password string
}

type Facebook struct {
Config
}

func New(config Config) Facebook {
return Facebook{config}
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/image.go

package sandbox

func (f Facebook) UploadImage() string {
return "upload image: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/message.go

package sandbox

func (f Facebook) SendMessage() string {
return "send message: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/sandbox/token.go

package sandbox

func (f Facebook) CreateToken() string {
return "create token: " + f.BaseURI
}

func (f Facebook) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/image.go

package production

func (t Twitter) UploadImage() string {
return "upload image: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/message.go

package production

func (t Twitter) SendMessage() string {
return "send message: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/token.go

package production

func (t Twitter) CreateToken() string {
return "create token: " + t.BaseURI
}

func (t Twitter) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/production/twitter.go

package production

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "twitter"

type Config struct {
BaseURI string
ClientID string
ClientSecret string
}

type Twitter struct {
Config
}

func New(config Config) Twitter {
return Twitter{config}
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/image.go

package sandbox

func (t Twitter) UploadImage() string {
return "upload image: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/message.go

package sandbox

func (t Twitter) SendMessage() string {
return "send message: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/token.go

package sandbox

func (t Twitter) CreateToken() string {
return "create token: " + t.BaseURI
}

func (t Twitter) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/sandbox/twitter.go

package sandbox

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "twitter"

type Config struct {
BaseURI string
ClientID string
ClientSecret string
}

type Twitter struct {
Config
}

func New(config Config) Twitter {
return Twitter{config}
}

internal/token/create.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Create struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/create?name={facebook|twitter}
func NewCreate(channel socialmedia.Channel) Create {
return Create{
channel: channel,
}
}

func (t Create) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.CreateToken()))
}

internal/token/refresh.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Refresh struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/refresh?name={facebook|twitter}
func NewRefresh(channel socialmedia.Channel) Refresh {
return Refresh{
channel: channel,
}
}

func (t Refresh) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.RefreshToken()))
}

2.1


Harici API'ler dışarıdan tüketilirken sabit uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil. İstemci, kanalı ve ortamı istek içinde belirler.


Adresler


# Image upload
- GET /image/upload?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
# Message send
- GET /message/send?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
# Token create
- GET /token/create?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}
# Token refresh
- GET /token/refresh?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox}

Yapı


├── cmd
│   └── socialise
│   └── main.go
├── go.mod
└── internal
├── image
│   └── upload.go
├── message
│   └── send.go
├── pkg
│   └── socialmedia
│   ├── channel.go
│   ├── facebook
│   │   ├── facebook.go
│   │   ├── image.go
│   │   ├── message.go
│   │   └── token.go
│   └── twitter
│   ├── image.go
│   ├── message.go
│   ├── token.go
│   └── twitter.go
└── token
├── create.go
└── refresh.go

Dosyalar


cmd/socialise/main.go

package main

import (
"log"
"net/http"

"socialise/internal/image"
"socialise/internal/message"
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
"socialise/internal/pkg/socialmedia/facebook"
"socialise/internal/pkg/socialmedia/twitter"
"socialise/internal/token"
)

func main() {
// APPLICATION BOOTSTRAP
// ---------------------

// Register all social media channels
sm := socialmedia.New()
sm.Add(facebook.Name, facebook.Production, facebook.New(facebook.Config{
BaseURI: "https://api.facebook.com",
Username: "usr",
Password: "psw",
}))
sm.Add(facebook.Name, facebook.Sandbox, facebook.New(facebook.Config{
BaseURI: "https://api-sandbox.facebook.com",
Username: "usr",
Password: "psw",
}))
sm.Add(twitter.Name, twitter.Production, twitter.New(twitter.Config{
BaseURI: "https://api.twitter.com",
ClientID: "cid",
ClientSecret: "csr",
}))
sm.Add(twitter.Name, twitter.Staging, twitter.New(twitter.Config{
BaseURI: "https://api-staging.twitter.com",
ClientID: "cid",
ClientSecret: "csr",
}))

// Setup all routes
imgUpld := image.NewUpload(*sm)
msgSend := message.NewSend(*sm)
tokCret := token.NewCreate(*sm)
tokRefr := token.NewRefresh(*sm)
//

// Register HTTP routers
router := http.NewServeMux()
router.HandleFunc("/image/upload", imgUpld.Handle)
router.HandleFunc("/message/send", msgSend.Handle)
router.HandleFunc("/token/create", tokCret.Handle)
router.HandleFunc("/token/refresh", tokRefr.Handle)
//

// Start HTTP server
log.Println("http://0.0.0.0:8910")
server := &http.Server{Addr: ":8910", Handler: router}
log.Fatalln(server.ListenAndServe())
//
}

internal/image/upload.go

package image

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Upload struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /image/upload?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox|staging}
func NewUpload(channel socialmedia.Channel) Upload {
return Upload{
channel: channel,
}
}

func (i Upload) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := i.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.UploadImage()))
}

internal/message/send.go

package message

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Send struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /message/send?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox|staging}
func NewSend(channel socialmedia.Channel) Send {
return Send{
channel: channel,
}
}

func (m Send) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := m.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.SendMessage()))
}

internal/pkg/socialmedia/channel.go

package socialmedia

import (
"fmt"
)

type (
Name string
Env string
)

type SocialMedia interface {
CreateToken() string
RefreshToken() string
UploadImage() string
SendMessage() string
}

type Channel struct {
channels map[Name]map[Env]SocialMedia
}

func New() *Channel {
return &Channel{
channels: make(map[Name]map[Env]SocialMedia),
}
}

func (m *Channel) Add(name Name, env Env, channel SocialMedia) {
val, ok := m.channels[name]
if !ok {
val = make(map[Env]SocialMedia)
m.channels[name] = val
}
m.channels[name][env] = channel
}

func (m *Channel) Get(name Name, env Env) (SocialMedia, error) {
val, ok := m.channels[name][env]
if !ok {
return nil, fmt.Errorf("invalid channel environment: %s %s", name, env)
}

return val, nil
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/facebook.go

package facebook

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const (
Name socialmedia.Name = "facebook"
Production socialmedia.Env = "production"
Sandbox = "sandbox"
)

type Config struct {
BaseURI string
Username string
Password string
}

type Facebook struct {
Config
}

func New(config Config) Facebook {
return Facebook{config}
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/image.go

package facebook

func (f Facebook) UploadImage() string {
return "upload image: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/message.go

package facebook

func (f Facebook) SendMessage() string {
return "send message: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/token.go

package facebook

func (f Facebook) CreateToken() string {
return "create token: " + f.BaseURI
}

func (f Facebook) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/image.go

package twitter

func (t Twitter) UploadImage() string {
return "upload image: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/message.go

package twitter

func (t Twitter) SendMessage() string {
return "send message: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/token.go

package twitter

func (t Twitter) CreateToken() string {
return "create token: " + t.BaseURI
}

func (t Twitter) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/twitter.go

package twitter

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const (
Name socialmedia.Name = "twitter"
Production socialmedia.Env = "production"
Staging = "staging"
)

type Config struct {
BaseURI string
ClientID string
ClientSecret string
}

type Twitter struct {
Config
}

func New(config Config) Twitter {
return Twitter{config}
}

internal/token/create.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Create struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/create?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox|staging}
func NewCreate(channel socialmedia.Channel) Create {
return Create{
channel: channel,
}
}

func (t Create) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.CreateToken()))
}

internal/token/refresh.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Refresh struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/refresh?name={facebook|twitter}&env={production|sandbox|staging}
func NewRefresh(channel socialmedia.Channel) Refresh {
return Refresh{
channel: channel,
}
}

func (t Refresh) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]
env := r.URL.Query()["env"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name), socialmedia.Env(env))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.RefreshToken()))
}

2.2


Harici API'ler dışarıdan tüketilirken sabit uygulamalar gerektiriyor. Tüketicinin hangi ortamı kullandığı önemli değil. İstemci kanalı istek içinde belirler, ancak ortamı uygulama belirler.


Adresler


# Image upload
- GET /image/upload?name={facebook|twitter}
# Message send
- GET /message/send?name={facebook|twitter}
# Token create
- GET /token/create?name={facebook|twitter}
# Token refresh
- GET /token/refresh?name={facebook|twitter}

Yapı


├── cmd
│   └── socialise
│   └── main.go
├── go.mod
└── internal
├── image
│   └── upload.go
├── message
│   └── send.go
├── pkg
│   └── socialmedia
│   ├── channel.go
│   ├── facebook
│   │   ├── facebook.go
│   │   ├── image.go
│   │   ├── message.go
│   │   └── token.go
│   └── twitter
│   ├── image.go
│   ├── message.go
│   ├── token.go
│   └── twitter.go
└── token
├── create.go
└── refresh.go

Dosyalar


cmd/socialise/main.go

package main

import (
"log"
"net/http"

"socialise/internal/image"
"socialise/internal/message"
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
"socialise/internal/pkg/socialmedia/facebook"
"socialise/internal/pkg/socialmedia/twitter"
"socialise/internal/token"
)

func main() {
// APPLICATION BOOTSTRAP
// ---------------------

// Register all social media channels
sm := socialmedia.New()
sm.Add(facebook.Name, facebook.New(facebook.Config{
BaseURI: "https://api.facebook.com",
Username: "usr",
Password: "psw",
}))
sm.Add(twitter.Name, twitter.New(twitter.Config{
BaseURI: "https://api.twitter.com",
ClientID: "cid",
ClientSecret: "csr",
}))

// Setup all routes
imgUpld := image.NewUpload(*sm)
msgSend := message.NewSend(*sm)
tokCret := token.NewCreate(*sm)
tokRefr := token.NewRefresh(*sm)
//

// Register HTTP routers
router := http.NewServeMux()
router.HandleFunc("/image/upload", imgUpld.Handle)
router.HandleFunc("/message/send", msgSend.Handle)
router.HandleFunc("/token/create", tokCret.Handle)
router.HandleFunc("/token/refresh", tokRefr.Handle)
//

// Start HTTP server
log.Println("http://0.0.0.0:8910")
server := &http.Server{Addr: ":8910", Handler: router}
log.Fatalln(server.ListenAndServe())
//
}

internal/image/upload.go

package image

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Upload struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /image/upload?name={facebook|twitter}
func NewUpload(channel socialmedia.Channel) Upload {
return Upload{
channel: channel,
}
}

func (i Upload) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := i.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.UploadImage()))
}

internal/message/send.go

package message

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Send struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /message/send?name={facebook|twitter}
func NewSend(channel socialmedia.Channel) Send {
return Send{
channel: channel,
}
}

func (m Send) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := m.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.SendMessage()))
}

internal/pkg/socialmedia/channel.go

package socialmedia

import (
"fmt"
)

type Name string

type SocialMedia interface {
CreateToken() string
RefreshToken() string
UploadImage() string
SendMessage() string
}

type Channel struct {
channels map[Name]SocialMedia
}

func New() *Channel {
return &Channel{
channels: make(map[Name]SocialMedia),
}
}

func (m *Channel) Add(name Name, channel SocialMedia) {
m.channels[name] = channel
}

func (m *Channel) Get(name Name) (SocialMedia, error) {
val, ok := m.channels[name]
if !ok {
return nil, fmt.Errorf("invalid channel: %s", name)
}

return val, nil
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/facebook.go

package facebook

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "facebook"

type Config struct {
BaseURI string
Username string
Password string
}

type Facebook struct {
Config
}

func New(config Config) Facebook {
return Facebook{config}
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/image.go

package facebook

func (f Facebook) UploadImage() string {
return "upload image: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/message.go

package facebook

func (f Facebook) SendMessage() string {
return "send message: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/facebook/token.go

package facebook

func (f Facebook) CreateToken() string {
return "create token: " + f.BaseURI
}

func (f Facebook) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + f.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/image.go

package twitter

func (t Twitter) UploadImage() string {
return "upload image: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/message.go

package twitter

func (t Twitter) SendMessage() string {
return "send message: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/token.go

package twitter

func (t Twitter) CreateToken() string {
return "create token: " + t.BaseURI
}

func (t Twitter) RefreshToken() string {
return "refresh token: " + t.BaseURI
}

internal/pkg/socialmedia/twitter/twitter.go

package twitter

import (
"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

const Name socialmedia.Name = "twitter"

type Config struct {
BaseURI string
ClientID string
ClientSecret string
}

type Twitter struct {
Config
}

func New(config Config) Twitter {
return Twitter{config}
}

internal/token/create.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Create struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/create?name={facebook|twitter}
func NewCreate(channel socialmedia.Channel) Create {
return Create{
channel: channel,
}
}

func (t Create) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.CreateToken()))
}

internal/token/refresh.go

package token

import (
"net/http"

"socialise/internal/pkg/socialmedia"
)

type Refresh struct {
channel socialmedia.Channel
}

// GET /token/refresh?name={facebook|twitter}
func NewRefresh(channel socialmedia.Channel) Refresh {
return Refresh{
channel: channel,
}
}

func (t Refresh) Handle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
name := r.URL.Query()["name"][0]

media, err := t.channel.Get(socialmedia.Name(name))
if err != nil {
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
_, _ = w.Write([]byte(err.Error()))
return
}
_, _ = w.Write([]byte(media.RefreshToken()))
}