Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Bu örneğimizde Docker PHP-FPM ve Nginx loglarını Elasticsearch'e yönlendireceğiz. Bu işlem için Fluent-Bit kullanacağız. İzleme grubumuz EFK'dir (Elasticsearch Fluent-Bit Kibana). Logstash yerine FileBeat kullanmamamızın nedeni, Fluent-Bit'in sistem kaynakları üzerinde çok hafif olması. Yüzlerce MB ile karşılaştırıldığında neredeyse birkaç KB/MB hakkında konuşuyoruz!!! Bellek ve dosya sistemi gibi yerleşik bir kalıcılık mekanizmasına sahiptir. FileBeat ve Logstash çözümünde kalıcılık için Redis gibi bir araç gereklidir.


Akış


PHP-FPM ve Nginx günlükleri Fluent-Bit tarafından izleniyor, ardından Elasticsearch'e iletiliyor. Bu kadar basit!


Uygulama kurulumu


Yapı


.
├── docker
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── nginx
│   │   ├── app.conf
│   │   ├── Dockerfile
│   │   └── nginx.conf
│   └── php
│   ├── Dockerfile
│   ├── php.ini
│   └── www.conf
└── index.php

docker/docker-compose.yml


Fluentd loglama sürücü seçenek bilgilerini burada ve burada bulabilirsiniz.


version: "3.4"

services:

inanzzz_wait_php:
build:
context: "./php"
hostname: "wait-php"
volumes:
- "..:/app"
environment:
PS1: "\\u@\\h:\\w\\$$ "
logging:
driver: "fluentd"
options:
fluentd-address: "inanzzz_monitoring_fluent_bit"
tag: "wait_php"
mode: "non-blocking"
max-buffer-size: "2m"
fluentd-async-connect: "true"

inanzzz_wait_nginx:
build:
context: "./nginx"
hostname: "wait-nginx"
ports:
- "1080:80"
volumes:
- "..:/app"
depends_on:
- "inanzzz_wait_php"
environment:
PS1: "\\u@\\h:\\w\\$$ "
logging:
driver: "fluentd"
options:
fluentd-address: "inanzzz_monitoring_fluent_bit"
tag: "wait_nginx"
mode: "non-blocking"
max-buffer-size: "2m"
fluentd-async-connect: "true"

docker/nginx/app.conf


server {
listen 80 default_server;

server_name localhost;

root /app;

index index.php;

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass inanzzz_wait_php:9000;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
fastcgi_param HTTP_X_REQUEST_ID $request_id;
}
}

docker/nginx/Dockerfile


FROM nginx:1.15.8-alpine

WORKDIR /app

COPY app.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

docker/nginx/nginx.conf


user nginx;

worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
worker_connections 1024;
}

http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;

log_format json_combined escape=json
'{'
'"time_local":"$time_iso8601",'
'"client_ip":"$http_x_forwarded_for",'
'"remote_addr":"$remote_addr",'
'"remote_user":"$remote_user",'
'"request":"$request",'
'"status":"$status",'
'"body_bytes_sent":"$body_bytes_sent",'
'"request_time":"$request_time",'
'"http_referrer":"$http_referer",'
'"http_user_agent":"$http_user_agent",'
'"request_id":"$request_id"'
'}';

access_log /var/log/nginx/access.log json_combined;

error_log off;

sendfile on;

keepalive_timeout 65;

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

docker/php/Dockerfile


FROM php:7.2.13-fpm-alpine3.8

WORKDIR /app

COPY php.ini /usr/local/etc/php/conf.d/php.override.ini
COPY www.conf /usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf

CMD ["php-fpm", "--nodaemonize"]

docker/php/php.ini


[PHP]
date.timezone=UTC
log_errors=On
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
display_errors=Off
max_execution_time=60
memory_limit=256M

docker/php/www.conf


[global]
daemonize=no

[www]
user=www-data
group=www-data

listen=inanzzz_wait_nginx:9000

pm=dynamic
pm.max_children=40
pm.start_servers=2
pm.min_spare_servers=2
pm.max_spare_servers=4
pm.max_requests=500

access.format='{"time_local":"%{%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z}T","client_ip":"%{HTTP_X_FORWARDED_FOR}e","remote_addr":"%R","remote_user":"%u","request":"%m %{REQUEST_URI}e %{SERVER_PROTOCOL}e","status":"%s","body_bytes_sent":"%l","request_time":"%d","http_referrer":"%{HTTP_REFERER}e","http_user_agent":"%{HTTP_USER_AGENT}e","request_id":"%{HTTP_X_REQUEST_ID}e"}'

İzleme kurulumu


Yapı


├── data
├── docker-compose.yml
└── fluent-bit.conf

docker-compose.yml


version: "3.4"

services:

inanzzz_monitoring_elasticsearch:
image: "docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.1.1"
hostname: "monitoring-elasticsearch"
environment:
node.name: "monitoring_node"
discovery.type: "single-node"
cluster.name: "monitoring_cluster"
bootstrap.memory_lock: "true"
ES_JAVA_OPTS: "-Xms512m -Xmx512m"
PS1: "\\u@\\h:\\w\\$$ "
ulimits:
memlock:
soft: "-1"
hard: "-1"
ports:
- "9200:9200"
volumes:
- "./data/elasticsearch:/usr/share/elasticsearch/data"

inanzzz_monitoring_fluent_bit:
image: "fluent/fluent-bit:1.0.4"
hostname: "monitoring-fluent-bit"
ports:
- "24224:24224"
depends_on:
- "inanzzz_monitoring_elasticsearch"
volumes:
- "./fluent-bit.conf:/fluent-bit/etc/fluent-bit.conf:ro"

inanzzz_monitoring_kibana:
image: "docker.elastic.co/kibana/kibana:7.1.1"
hostname: "monitoring-kibana"
environment:
ELASTICSEARCH_HOSTS: "http://inanzzz_monitoring_elasticsearch:9200"
ports:
- "5601:5601"
depends_on:
- "inanzzz_monitoring_elasticsearch"

inanzzz_monitoring_elastichq:
image: "elastichq/elasticsearch-hq"
hostname: "monitoring-elastichq"
ports:
- "5000:5000"
depends_on:
- "inanzzz_monitoring_elasticsearch"

fluent-bit.conf


Aşırı yoğunlukta günlük akışı yoksa, tüm storage.* girdilerini kaldırabilirsiniz. Kalıcılık, varsayılan olan memory seçeneğine geri dönecektir.


[SERVICE]
Flush 5
Daemon Off
Log_Level debug
storage.path /var/log/flb-storage
storage.sync normal
storage.checksum off
storage.backlog.mem_limit 5M

[INPUT]
Name forward
storage.type filesystem
Listen inanzzz_monitoring_fluent_bit
Port 24224

[OUTPUT]
Name es
Host inanzzz_monitoring_elasticsearch
Port 9200
Match wait_*
Index wait
Type logs
Include_Tag_Key On
Tag_Key tag

Tüm indexleri görmek için $ curl -X GET 0.0.0.0:9200/_cat/indices adresini ve wait indexinin içeriğini görmek için ise $ curl -X GET 0.0.0.0:9200/wait/_search adresini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte Kibana'ya http://localhost:5601, ElasticHQ'ya ise http://192.168.99.30:5000 adresinden ulaşabilirsiniz.


Testler


Uygulamanıza birkaç tane istek gönderin. Sonuç, aşağıdakine benzeyecektir.
Logu bölmek


Log günlüğünü tek tek günlük alanlarına bölmek için aşağıdaki örneği kullanın. Bu tercih edilen yapılandırmadır.


fluent-bit.conf


[SERVICE]
Flush 5
Daemon Off
Log_Level debug
storage.path /var/log/flb-storage
storage.sync normal
storage.checksum off
storage.backlog.mem_limit 5M
Parsers_File parsers.conf

[INPUT]
Name forward
storage.type filesystem
Listen inanzzz_monitoring_fluent_bit
Port 24224

[FILTER]
Name parser
Parser docker
Match wait_*
Key_Name log
Reserve_Data On
Preserve_Key On

[OUTPUT]
Name es
Host inanzzz_monitoring_elasticsearch
Port 9200
Match wait_*
Index wait
Type logs
Include_Tag_Key On
Tag_Key tag

parsers.conf


# When this is used, empty fields are removed from the log so we are missing value.
[PARSER]
Name json_regex
Format regex
Regex ^{"time_local":"(?<time_local>.*?)","client_ip":"(?<client_ip>.*?)","remote_addr":"(?<remote_addr>.*?)","remote_user":"(?<remote_user>.*?)","request":"(?<request>.*?)","status":"(?<status>.*?)","body_bytes_sent":"(?<body_bytes_sent>.*?)","request_time":"(?<request_time>.*?)","http_referrer":"(?<http_referrer>.*?)","http_user_agent":"(?<http_user_agent>.*?)","request_id":"(?<request_id>.*?)"}$

# This doesn't have the problem mentioned above so this is the preferred choice.
[PARSER]
Name docker
Format json
Time_Key time
Time_Format %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%L
Time_Keep On
# Command | Decoder | Field | Optional Action
# =============|==================|=================
Decode_Field_As escaped_utf8 log do_next
Decode_Field_As json log

Sonuç