Bu örnek, giden gRPC istemci isteğine ve geri gelen sunucu yanıtına OpenTelemetri izlemeyi nasıl ekleyebileceğinizi gösterir. Bunu, aşağıda linkte verilen önceki örneğin devamı olduğu için, kısa kesiyorum.


Yapılandırma


Bu dosyayı bir önceki gönderiye ekleyin - Golang HTTP API'de OpenTelemetry ve Jaeger izlemeyi uygulama. Ayrıca go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc komutunu da çalıştırmayı unutmayın.


// grpc.go

package trace

import (
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc"
"google.golang.org/grpc"
)

// NewGRPUnaryClientInterceptor returns unary client interceptor. It is used
// with `grpc.WithUnaryInterceptor` method.
func NewGRPUnaryClientInterceptor() grpc.UnaryClientInterceptor {
return otelgrpc.UnaryClientInterceptor()
}

// NewGRPUnaryServerInterceptor returns unary server interceptor. It is used
// with `grpc.UnaryInterceptor` method.
func NewGRPUnaryServerInterceptor() grpc.UnaryServerInterceptor {
return otelgrpc.UnaryServerInterceptor()
}

// NewGRPCStreamClientInterceptor returns stream client interceptor. It is used
// with `grpc.WithStreamInterceptor` method.
func NewGRPCStreamClientInterceptor() grpc.StreamClientInterceptor {
return otelgrpc.StreamClientInterceptor()
}

// NewGRPCStreamClientInterceptor returns stream server interceptor. It is used
// with `grpc.StreamInterceptor` method.
func NewGRPCStreamServerInterceptor() grpc.StreamServerInterceptor {
return otelgrpc.StreamServerInterceptor()
}

Protobuf


syntax = "proto3";

package bank;

option go_package = "github.com/you/{client|server}/pkg/protobuf/bank;bankpb";

service AccountService {
rpc Create(CreateRequest) returns (CreateResponse) {}
}

message CreateRequest {
string name = 1;
}

message CreateResponse {
bool success = 1;
}

İstemci


main.go


package main

import (
"context"
"log"

"github.com/you/client/internal/bank"
"github.com/you/client/internal/pkg/trace"

"google.golang.org/grpc"
)

func main() {
ctx := context.Background()

// Bootstrap tracer.
prv, err := trace.NewProvider(trace.ProviderConfig{
JaegerEndpoint: "http://localhost:14268/api/traces",
ServiceName: "client",
ServiceVersion: "1.0.0",
Environment: "dev",
Disabled: false,
})
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer prv.Close(ctx)

// Bootstrap gRPC client.
conn, err := grpc.Dial(":50051", grpc.WithInsecure(),
grpc.WithUnaryInterceptor(trace.NewGRPUnaryClientInterceptor()),
)
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer conn.Close()

// Bootstrap bank gRPC client and issue requests.
bankAccServie := bank.NewAccountService(conn)
if err := bankAccServie.Create(context.Background()); err != nil {
log.Println(err)
}
}

account_service.go


package bank

import (
"context"
"fmt"

"google.golang.org/grpc"

bankpb "github.com/you/client/pkg/protobuf/bank"
)

type AccountService struct {
client bankpb.AccountServiceClient
}

func NewAccountService(conn grpc.ClientConnInterface) AccountService {
return AccountService{
client: bankpb.NewAccountServiceClient(conn),
}
}

func (a AccountService) Create(ctx context.Context) error {
ctx, cancel := context.WithCancel(ctx)
defer cancel()

res, err := a.client.Create(ctx, &bankpb.CreateRequest{Name: "Joe"})
if err != nil {
return err
}

fmt.Println(res)

return nil
}

Sunucu


main.go


package main

import (
"context"
"log"
"net"

"github.com/you/server/internal/bank"
"github.com/you/server/internal/pkg/trace"

"google.golang.org/grpc"

bankpb "github.com/you/server/pkg/protobuf/bank"
)

func main() {
ctx := context.Background()

// Bootstrap tracer.
prv, err := trace.NewProvider(trace.ProviderConfig{
JaegerEndpoint: "http://localhost:14268/api/traces",
ServiceName: "server",
ServiceVersion: "2.0.0",
Environment: "dev",
Disabled: false,
})
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer prv.Close(ctx)

// Bootstrap listener.
listener, err := net.Listen("tcp", ":50051")
if err != nil {
log.Fatalln(err)
}
defer listener.Close()

// Bootstrap gRPC server.
grpcServer := grpc.NewServer(
grpc.UnaryInterceptor(trace.NewGRPUnaryServerInterceptor()),
)

// Bootstrap bank gRPC service server and respond to requests.
bankAccService := bank.AccountService{}
bankpb.RegisterAccountServiceServer(grpcServer, bankAccService)

log.Fatalln(grpcServer.Serve(listener))
}

account_service.go


package bank

import (
"context"
"fmt"

"google.golang.org/grpc/codes"
"google.golang.org/grpc/status"

bankpb "github.com/you/server/pkg/protobuf/bank"
)

type AccountService struct{}

func (AccountService) Create(ctx context.Context, req *bankpb.CreateRequest) (*bankpb.CreateResponse, error) {
if req.GetName() != "Joe" {
return nil, status.Errorf(codes.InvalidArgument, "create account: unexpected name: %s", req.GetName())
}

fmt.Println(req)

return &bankpb.CreateResponse{Success: true}, nil
}

Sonuç


Başarı


Hata