Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Bu örnekte docker ile iki tane PHP-FPM ve Nginx uygulaması ("frontend" ve "backend") kurup birbirleriyle aynı ağ üzerinden iletişim kurmalarını sağlayacağız. Burada üç kritik nokta var:Yapı


Aşağıda görebileceğiniz gibi, yapı sadelik amacıyla aynı tutulmuştur.


Frontend


$ tree
.
├── docker
│ ├── .env
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── nginx
│   │   ├── app.conf
│   │   └── Dockerfile
│   └── php
│   ├── Dockerfile
│   └── www.conf
├── index.html
└── index.php

Backend


$ tree
.
├── docker
│ ├── .env
│ ├── docker-compose.yml
│ ├── nginx
│ │ ├── app.conf
│ │ └── Dockerfile
│ └── php
│ ├── Dockerfile
│ └── www.conf
├── index.html
└── index.php

Frontend dosyaları


index.html


Success: HTML page (Frontend)

index.php


echo 'Success: PHP page (Frontend)'.PHP_EOL;

//echo file_get_contents('http://backend_nginx');
//echo file_get_contents('http://backend_nginx/index.php').PHP_EOL;

docker/.env


COMPOSE_PROJECT_NAME=inanzzz
REPOSITORY_NAME=frontend
IMAGE_TAG=latest

docker/docker-compose.yml


version: "3"

services:

frontend_php:
build:
context: ./php
image: "${COMPOSE_PROJECT_NAME}/${REPOSITORY_NAME}_php:${IMAGE_TAG}"
container_name: "${REPOSITORY_NAME}_php"
hostname: "${REPOSITORY_NAME}-php"
volumes:
- ..:/app:cached
- ./php/www.conf:/usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf:cached
working_dir: /app

frontend_nginx:
build:
context: ./nginx
image: "${COMPOSE_PROJECT_NAME}/${REPOSITORY_NAME}_nginx:${IMAGE_TAG}"
container_name: "${REPOSITORY_NAME}_nginx"
hostname: "${REPOSITORY_NAME}-nginx"
ports:
- "8081:80"
volumes:
- ..:/app:cached
- ./nginx/app.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:cached
depends_on:
- frontend_php

docker/php/www.conf


[www]

user = www-data
group = www-data

listen = frontend_nginx:9000

pm = dynamic
pm.max_children = 40
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 2
pm.max_spare_servers = 4
pm.max_requests = 500

docker/php/Dockerfile


FROM php:7.2-fpm-alpine

ENV PS1="\u@\h:\w\\$ "

RUN apk add --no-cache bash

CMD ["php-fpm"]

docker/nginx/app.conf


server {
listen 80 default_server;

server_name frontend.com www.frontend.com;

root /app;

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_pass frontend_php:9000;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
}

error_log /var/log/nginx/app_error.log;
access_log /var/log/nginx/app_access.log;
}

docker/nginx/Dockerfile


FROM nginx:1.15-alpine

ENV PS1="\u@\h:\w\\$ "

RUN apk add --no-cache bash

Backend dosyaları


index.html


Success: HTML page (Backend)

index.php


echo 'Success: PHP page (Backend)'.PHP_EOL;

//echo file_get_contents('http://frontend_nginx');
//echo file_get_contents('http://frontend_nginx/index.php').PHP_EOL;

docker/.env


COMPOSE_PROJECT_NAME=inanzzz
REPOSITORY_NAME=backend
IMAGE_TAG=latest

docker/docker-compose.yml


version: "3"

services:

backend_php:
build:
context: ./php
image: "${COMPOSE_PROJECT_NAME}/${REPOSITORY_NAME}_php:${IMAGE_TAG}"
container_name: "${REPOSITORY_NAME}_php"
hostname: "${REPOSITORY_NAME}-php"
volumes:
- ..:/app:cached
- ./php/www.conf:/usr/local/etc/php-fpm.d/www.conf:cached
working_dir: /app

backend_nginx:
build:
context: ./nginx
image: "${COMPOSE_PROJECT_NAME}/${REPOSITORY_NAME}_nginx:${IMAGE_TAG}"
container_name: "${REPOSITORY_NAME}_nginx"
hostname: "${REPOSITORY_NAME}-nginx"
ports:
- "8081:80"
volumes:
- ..:/app:cached
- ./nginx/app.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:cached
depends_on:
- backend_php

docker/php/www.conf


[www]

user = www-data
group = www-data

listen = backend_nginx:9000

pm = dynamic
pm.max_children = 40
pm.start_servers = 2
pm.min_spare_servers = 2
pm.max_spare_servers = 4
pm.max_requests = 500

docker/php/Dockerfile


FROM php:7.2-fpm-alpine

ENV PS1="\u@\h:\w\\$ "

RUN apk add --no-cache bash

CMD ["php-fpm"]

docker/nginx/app.conf


server {
listen 80 default_server;

server_name backend.com www.backend.com;

root /app;

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_pass backend_php:9000;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
}

error_log /var/log/nginx/app_error.log;
access_log /var/log/nginx/app_access.log;
}

docker/nginx/Dockerfile


FROM nginx:1.15-alpine

ENV PS1="\u@\h:\w\\$ "

RUN apk add --no-cache bash

Kurulum


Frontend


frontend/docker$ docker-compose up -d
Creating network "inanzzz_default" with the default driver
Building frontend_php
Successfully tagged inanzzz/frontend_php:latest
Building frontend_nginx
Successfully tagged inanzzz/frontend_nginx:latest
Creating frontend_php ... done
Creating frontend_nginx ... done

Backend


backend/docker$ docker-compose up -d
Creating network "inanzzz_default" with the default driver
Building backend_php
Successfully tagged inanzzz/backend_php:latest
Building backend_nginx
Successfully tagged inanzzz/backend_nginx:latest
Creating backend_php ... done
Creating backend_nginx ... done

Doğrulama


İmajlar


$ docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
inanzzz/backend_nginx latest e96f12e76433 About a minute ago 21.6MB
inanzzz/frontend_nginx latest e96f12e76433 About a minute ago 21.6MB
inanzzz/backend_php latest cec808e6aa5c About a minute ago 79.5MB
inanzzz/frontend_php latest cec808e6aa5c About a minute ago 79.5MB
nginx 1.15-alpine 63356c558c79 10 days ago 17.8MB
php 7.2-fpm-alpine 9966b8ea0bdc 3 weeks ago 78.1MB

Konteynerler


$ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND PORTS NAMES
fdd64ac7a7cb inanzzz/backend_nginx:latest "nginx -g 'daemon of…" 0.0.0.0:8082->80/tcp backend_nginx
45e99c7b3e26 inanzzz/backend_php:latest "docker-php-entrypoi…" 9000/tcp backend_php
0eacaa22ff8f inanzzz/frontend_nginx:latest "nginx -g 'daemon of…" 0.0.0.0:8081->80/tcp frontend_nginx
3d2e0c42e47f inanzzz/frontend_php:latest "docker-php-entrypoi…" 9000/tcp frontend_php


$ docker network ls
NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE
b16749701349 inanzzz_default bridge local

$ docker inspect inanzzz_default 
[
{
"Name": "inanzzz_default",
"IPAM": {
"Driver": "default",
"Options": null,
"Config": [
{
"Subnet": "192.168.112.0/20",
"Gateway": "192.168.112.1"
}
]
},
"Containers": {
"0eacaa22ff8fad197b94acdfd6abcdab25a782065fc8551996b008603b380dc3": {
"Name": "frontend_nginx",
"IPv4Address": "192.168.112.3/20"
},
"3d2e0c42e47fda99ada7f53414130fff35b0f4e708d8ce83e55d564ef3e4f81e": {
"Name": "frontend_php",
"IPv4Address": "192.168.112.2/20"
},
"45e99c7b3e26669f6c50479ba50982a9b1e9aa230d03595ebd44d251734c5272": {
"Name": "backend_php",
"IPv4Address": "192.168.112.4/20"
},
"fdd64ac7a7cbcce6be75f0f3da3746496aac09ceb553279fd6485c5cc9ade1a5": {
"Name": "backend_nginx",
"IPv4Address": "192.168.112.5/20"
}
},
"Labels": {
"com.docker.compose.network": "default",
"com.docker.compose.project": "inanzzz"
}
}
]

Konteyner bash girdileri


$ docker exec -it backend_php bash
root@backend-php:/app# exit

$ docker exec -it backend_nginx bash
root@backend-nginx:/#

$ docker exec -it frontend_php bash
root@frontend-php:/app# exit

$ docker exec -it frontend_nginx bash
root@frontend-nginx:/#

Test


Static frontend testi.


$ curl http://localhost:8081 # or /index.html
Success: HTML page (Frontend)

Static backend testi.


$ curl http://localhost:8082 # or /index.html
Success: HTML page (Backend)

Frontend ile backend çağırma.


$ curl http://localhost:8081/index.php
Success: HTML page (Backend)
Success: PHP page (Backend)

Backend ile frontend çağırma.


$ curl http://localhost:8082/index.php
Success: HTML page (Frontend)
Success: PHP page (Frontend)